Dansk Arbejdsgiverforening har den 11. juni 2007 svaret Konkurrencestyrelsen i sagen om

Høring over udkast til generel gruppefritagelsesforordning

DA har via specialudvalget for Konkurrence og Vækst modtaget udvalgets udkast til bemærkninger til Kommissionens udkast til en generel gruppefritagelsesforordning i høring. DA forholder sig alene til den del, der retter sig mod den beskæftigelsesrettede indsats.

For så vidt angår bemærkninger vedrørende gruppefritagelsesforordningen i øvrigt henviser DA til eventuelle høringssvar fra DA’s medlemsorganisationer.

DA finder det fornuftigt, at der sker en sammenskrivning af de eksisterende gruppefritagelsesforordninger, som Kommissionen lægger op til som led i en forenkling og effektiviseringsproces.

Især finder DA det positivt, at reglerne for støtte til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere forenkles og justeres under hensyntagen til Lissabon-strategien om øget vækst og beskæftigelses men samtidig således, at konkurrenceforvridning undgås.

Den ledige skal fortsat, jf. udkastet til den generelle gruppefritagelsesforordning, være berettiget til mindst 12 måneders sammenhængende beskæftigelse for, at løntilskud kan ydes inden for gruppefritagelsesbestemmelserne.

DA så helst, at 12-månedersbesttememelsen helt var fjernet, idet DA finder kravet ufleksibelt og unødvendigt og i modstrid med den danske flexicurity-model, som Kommissionen og andre medlemslande ofte ser på som et godt eksempel.

I art. 31, stk. 5 er der følgende undtagelsesbestemmelser for 12-månederskravet: ”Medlemsstaterne kan undtagelsesvis begrænse minimumsperioden for beskæftigelse i overensstemmelse med deres national lovgivning om ansættelseskontrakter, og i så fald nedsættes støtten i samme forhold”.

DA fortolker undtagelsesbestemmelsen som, at ansættelsesforhold dækket af overenskomster er indeholdt af undtagelsesbestemmelsen, idet der i den danske lovgivning vedr. løntilskud henvises til, at ved ansættelse med løntilskud skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende for ansættelse med løntilskud i private virksomheder og tilsvarende for de offentlige virksomheder, jf. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats §106-§114.

Hvis ikke Kommissionen er enig med DA i ovenstående fortolkning af undtagelsesbestemmelsen i art 31, stk. 5 er det dog DA’s opfattelse, at det tydeligt af undtagelsesbestemmelsen bør fremgå, at medlemsstaterne også kan begrænse minimumsperioden for beskæftigelse i overensstemmelser med overenskomstvilkår eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, idet dette område på det danske arbejdsmarked er reguleret gennem overenskomsterne.

Det er derfor DA’s opfattelse, at der således vil være brug for at få præciseret, at undtagelsesbestemmelsen af 12-månederskravet også omfatter overenskomstforhold og ikke kun egentlig lovgivning.

Det er samtidig DA’s opfattelse, at der ikke er grund til at operere med det gamle krav om 12 måneders sammenhængende beskæftigelse for handicappede, der bør affattes på samme måde, som for dårligt stillede arbejdstagere.

KONTAKT
Publiceret:
14. juni 2007