Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. september 2007 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring over udkast til bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Under henvisning til Institutionsstyrelsen brev af 3. juli 2007 skal Dansk Arbejdsgiverforening (DA) hermed afgive sit høringssvar.

DA finder det tilfredsstilende, at bekendtgørelsen klart afspejler, at det fortsat er frivilligt for de nuværende erhvervsskoler, om de ønsker at blive selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning, jf lovens § 4 a.

DA kan også tilslutte sig, at den tiltrædende bestyrelse, jf bekendtgørelsens § 5, fastlægger, i hvilket omfang selvsupplering af bestyrelsen skal finde sted, og i givet fald, hvor mange bestyrelsespladser skal besættes gennem selvsupplering.

Som tilkendegivet i forbindelse med lovens vedtagelse i 2006 lægger DA afgørende vægt på, at erhvervsskolerne også i fremtiden skal have en bestyrelse med et flertal af medlemmer udpeget af de uddannelsesansvarlige organisationer på arbejdsmarkedet.

Den dominerende repræsentation i erhvervsskolerne vil sikre, at skolerne bevarer sin stærke tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder de virksomheder, som skal indgå praktikpladsaftaler med eleverne samt efterfølgende tilbyde ansættelse. Den vil fortsætte det forpligtende ”ejerskab”, som arbejdsmarkedets parter hidtil har haft og er en forudsætning for, at skolernes tilrettelæggelse af undervisningen er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov.

KONTAKT
Publiceret:
17. oktober 2007