Mål for uddannelse kan ikke nås uden test

Hvis kontrollen med at nå folkeskolens mål slækkes, spiller vi hasard med de unges fremtid, mener DA.

Brugen af nationale test blev vedtaget og aftalt mellem regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne for to år siden.

Formålet med testene er at skabe et pædagogisk evalueringsgrundlag, der som et af flere redskaber kan bidrage med en nuanceret vurdering af den enkelte elevs udbytte af udvalgte emner inden for udvalgte fag på bestemte klassetrin.

De seneste dage har skabt tvivl om den fortsatte politiske opbakning til at anvende nationale test.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Såfremt målet om at 95 procent af de unge i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse skal realiseres, er det afgørende nødvendigt, at mange flere forlader folkeskolen med bedre kundskaber i dansk og matematik. Derfor er skolen nødt til at følge den enkelte elevs kompetenceudvikling. De nationale test, der nu er til debat, er med til at give lærerne mulighed for at sætte ind overfor de elever, som er i risiko for at komme bagefter med de basale kundskaber.

Erhvervsuddannelserne er kendetegnet af stort frafald. Undersøgelser viser, at hovedårsagen er dårlige faglige kundskaber. Det er således kendetegnende, at halvdelen af frafaldet på grundforløbet ses hos elever med matematik- og danskkarakterer på 6 eller derunder på den gamle karakterskala.

Pisa-undersøgelser fra OECD understreger problemstillingen. Her viser undersøgelser, at 20 procent af eleverne i folkeskolen har så dårlige kundskaber, at de ikke vil kunne fortsætte i en almindelig ungdomsuddannelse.

Indsatsen for rettidigt at samle op på og sætte ind overfor manglende kundskaber vil dermed blive alvorligt sat tilbage, hvis man svækker overblikket over, den enkelte elevs faglige udvikling”.

Uddannelse
1. november 2007
KONTAKT