Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. november 2007 svaret Kulturministeriet i sagen om Udkast til forslag til lov om ændring af ophavsretsloven

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af ophavsretsloven (overdragelse af ophavsret og digitalisering af kulturarven m.v.)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af ophavsretsloven i høring. DA har bemærkninger til den del af forslaget, som vedrører spørgsmålet om ophavsret i ansættelsesforhold.

Kapitel 3-udvalgets betænkning har dokumenteret et klart behov for at jævnstille bl.a. mediearbejdsgivernes mulighed for at udnytte deres ansatte medarbejderes produktion på linje med andre produktionsvirksomheder. DA finder, at de fremlagte kendsgerninger om den hæmsko, som den nuværende retstilstand udgør for medievirksomhederne, helt umiddelbart må appellere til regeringen i dens bestræbelser på at skabe konkurrencedygtige forhold for en vigtig gren af erhvervslivet.

Den eksisterende retstilstand skaber unødig træghed ved indførelse af nye medietiltag. Når produktionen må baseres på et aftalegrundlag, som medarbejderne kan opsige med kort varsel, bliver investering i nye tiltag og hele forretningsstrategien endvidere funderet på en usikkerhed, som det meste af det øvrige erhvervsliv ikke oplever.

DA ser ikke dette spørgsmål som værende i konflikt med den danske aftalemodel. Den herskende retstilstand på området er et resultat af en glidning fra en tilstand, hvor bl.a. journalister havde en løs tilknytning til virksomhederne, til en helt traditionel beskæftigelse på linje med andre ansatte med den gage og de goder, som det medfører.

DA skal derfor opfordre regeringen til at genoverveje lovforslaget, inden dette behandles.

KONTAKT
Publiceret:
6. november 2007