LønStatistik 3. kvartal 2007

  • Løn inkl. pension m.v. steg 4,3 pct. på årsbasis

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 4,3 pct. fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger 0,2 pct.point og betalinger til fritvalgsordninger mv. 0,3 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,6 pct.point.

Lønudviklingen steg fra 3,9 pct. i 2. kvartal 2007 til 4,3 pct. i 3. kvartal 2007. Udviklingen i lønomkostningerne er målt ved lønmodtagernes fortjeneste opgjort pr. præsteret arbejdstime.

De seneste kvartalers tiltagende lønudvikling kan bl.a. henføres til overenskomstaftaler fra foråret, som indeholder særligt store omkostningsstigninger i aftalernes første år. En del af lønstigningen i 3. kvartal har baggrund i de lokale lønforhandlinger, som først blev afsluttet efter indberetningen af 2. kvartal 2007.

Årsstigningstakten for arbejdere steg fra 4,4 pct. i 2. kvartal 2007 til 4,7 pct. i 3. kvartal 2007. For funktionærer steg årsstigningstakten fra 3,4 pct. til 3,8 pct. fra 2. kvartal 2007 til 3. kvartal 2007.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 5,0 pct., inden for serviceprægede erhverv 4,1 pct. og inden for fremstillingsvirksomhed 4,4 pct., jf. tabel 1 i Læs mere boxen.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007. Stigningen skyldes højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) og en ændring af reglerne for sygedagpenge, hvor arbejdsgiverperioden forlænges med 1 dag. Desuden indebærer en ændring af lov om arbejdsskadeforsikring pr. 1. juli 2007 ligeledes en stigning i arbejdsomkostningerne. I modsat retning trækker især en nedsættelse af bidraget til Lønmodtagernes Garantifond (LG).

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 4,4 pct. fra 3. kvartal 2006 til 3. kvartal 2007. Udviklingen i lønomkostninger og samlede arbejdsomkostninger over tid er vist i figuren herunder.

Fritvalgsordninger

Ved forårets overenskomstfornyelser blev der indført fritvalgsordninger på de fleste overenskomstområder - typisk med virkning fra 1. maj. Der er i de fleste ordninger aftalt en procentsats af lønnen. Ideen med en fritvalgsordning er, at den enkelte medarbejder selv får mulighed for at vælge, om de opsparede midler skal benyttes til bl.a. løn, pension eller betaling under frihed.

Omkostningseffekten af fritvalgsordningerne indregnes i lønudviklingen. De indregnede effekter tager højde for de forskellige regler på de enkelte overenskomstområder og personalesammensætningen på DA-området.

Effekten af fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området på årsbasis var 0,3 pct.point i 3. kvartal 2007. Dette afspejler, at effekten er størst for arbejdere (0,4 pct.point) og mindst for funktionærer (0,2 pct.point), jf. tabel 2 i læs mere boxen.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 3. kvartal 2007 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne og udkommer den 20. november 2007. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. november 2007
LÆS MERE
Statistik-Nyt - printvenligTabel 1 (Ændring i Timefortjenesten)Tabel 2 (Effekter af fritvalgsordninger)