Regionalt nyhedsbrev 4/2007

RBR/LBR-konference den 7. februar 2008

Den årlige RBR/LBR-konference holdes torsdag den 7. februar 2008 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

DA betragter konferencen som arbejdsgiversidens startskud til arbejdet i LBR med beskæftigelsesplanen for 2009. Vi satser derfor på, at vi på konferencen kan præsentere såvel Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2009 som DA og LO’s fælles fokuspunkter for beskæftigelsesindsatsen i 2009.

Vi håber, at rigtig mange arbejdsgiverrepræsentanter i RBR og LBR vil kunne afsætte tid til at deltage.

Spørgeskemaundersøgelsen

I sidste halvdel af november måned 2007 gennemførte DA en spøgeskemaundersøgelse hos arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR. Formålet var dels at få belyst en række konkrete forhold omkring LBR-arbejdet, dels at få indhentet arbejdsgiverrepræsentanternes egne vurderinger af arbejdet i LBR.

Vi nåede en besvarelsesprocent på 56 – ganske tilfredsstillende set i lyset af de forholdsvis mange nye arbejdsgiverrepræsentanter, der er kommet til i løbet af 2007.

DA vil nu gennemgå besvarelserne og udarbejde en rapport, der vil blive præsenteret på konferencen den 7. februar 2008 og drøftet med DA’s medlemsorganisationer.

Spørgsmålet om diæter tages op med KL

En første gennemgang af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen viser, at kommunerne administrerer spørgsmålet om diæter til medlemmerne af LBR meget forskelligt. Lidt over 1/3 oplyser, at de modtager diæter, mens 2/3 oplyser, at de ikke modtager diæter.

DA vil nu tage spørgsmålet om udbetaling af diæter op med Kommunernes Landsforening.

Flaskehalslisten

Den regionale flaskehalsliste vil blive offentliggjort i årets udgang på Beskæftigelsesregionens hjemmeside.

I forhold til listen fra december 2006 og den foreløbige liste fra juni 2007 forventes listen over strukturelle og tværgående flaskehalse udvidet betydeligt. Konjunkturudviklingen på det danske arbejdsmarked i 2007 har medført et øget pres på arbejdsmarkedet og dermed stigende mangel på arbejdskraft i regionen.

LBR-fokus på flaskehalslisten

For de fagområder, der kommer på flaskehalslisten i 2008, udarbejdes en aktivitetsliste, der viser de lokale aktiviteter, der vil kunne udløse tilskud fra den regionale flaskehalsbevilling.

Beskæftigelsesregionens opgørelse af forbruget af den regionale flaskehalsbevilling i 2007 viser et meget ”svingende” forbrug.

I november 2007 skønnede beskæftigelsesregionen, at der for de statslige målgrupper (de forsikrede ledige) var et forbrug pr. 3. kvartal 2007 på 73 pct. af bevillingen til denne gruppe, mens forbruget for de kommunale målgrupper (de ikke-forsikrede) var helt nede på 24 pct. af bevillingen til denne gruppe.

DA skal derfor opfordre arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR til at sætte fokus på brugen af den regionale flaskehalsbevilling – ikke mindst i forhold til de kommunale målgrupper. En målrettet brug af flaskehalsbevillingen kan være et godt middel til at få endnu flere i de kommunale målgrupper i arbejde.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
13. december 2007