12 forslag skal nedbringe sygefravær

Arbejdsgiverne afleverer fredag en samlet plan til regeringen, der kan sætte krop på ønskerne om et markant lavere sygefravær

Arbejdsgiverne bakker helt op om regeringens ønsker om et markant lavere sygefravær, og DA’s administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen afleverede i dag, fredag, en 12-punkt plan til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen på et møde i ministeriet.

De direkte udgifter til sygedagpenge og løn under sygdom løber op i 40 mia. kr., hvoraf virksomhederne betaler tre fjerdedele.

Det samlede sygefravær svarer til, at 150.000 personer er væk fra jobbet i et helt år.

De 12 forslag er samlet om fem temaer:

Mere effektivt samarbejde mellem involverede parter

Sygdom har været anset som en privat sag. Arbejdsgiverne forslår, at der gøres op med denne holdning, og at der i stedet skabes grundlag for et tæt samarbejde mellem virksomheden, kommunen, lægen og den sygemeldte, så den syge hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet. Det foreslås konkret at:

 1. Virksomhederne skal have ret til at få oplysninger om medarbejdernes sygdom, så de har et grundlag for at samarbejde med medarbejderen om hurtig tilbagevenden.
 2. Lægeerklæring nummer to skal være uafhængig, betales af arbejdsgiveren og skal indeholde en lægelig vurdering.
 3. Det skal ikke være muligt at være sygemeldt fra en virksomhed og raskmeldt i forhold til det øvrige arbejdsmarked, da det forhindrer, at virksomhederne kan få refusion for løn under sygdom og tilskynder virksomhederne til at afskedige sygemeldte.
 4. Arbejdsprøvning og revalidering skal som hovedregel ske på egen arbejdsplads. I dag kan en virksomhed opleve at betale løn til en person, der udfører arbejde i en anden virksomhed uden at blive inddraget.

Lovgivning skal understøtte virksomhedernes arbejde

På flere områder strider lovgivningen mod ønsket om, at virksomhederne engagerer sig i en aktiv fraværspolitik. Det foreslås derfor, at:

 1. Arbejdsgivernes forpligtigelse til at betale sygedagpenge stopper, når ansættelsen stopper, og ikke som nu løber i 15dage, selv om medarbejderen bliver syg dagen før, han skal fratræde.
 2. Arbejdsgiverens forpligtigelse til at betale sygedagpenge de første 15 dage skal ikke gælde, hvis sygefraværet skyldes tilbagefald fra samme sygdom.
 3. Virksomhederne skal have ret til refusion så længe de har pligt til at udbetale løn. I dag kan medarbejdere i nogle tilfælde få både løn og førtidspension uden at arbejdsgiverne kan få refusion for løn under sygdom.

Det kommunale sygefravær

Sygefraværet i kommunerne er 50 procent højere end i private virksomheder. Det foreslås på dette område, at:

 1. Lederne på offentlige arbejdspladser skal i langt højere grad arbejde med sygefravær. Herunder skal lederne systematisk lære af de kommunale ledere, der har opnået et lavt sygefravær. Præmiering af de ledere, der opnår et lavt sygefravær.

Lediges sygefravær skal reduceres

Forsikrede lediges sygefravær ud over to uger er tre gange så højt som beskæftigedes. Derfor foreslås, at:

 1. Ledige kontanthjælpsmodtageres sygefravær skal registreres, da ingen i dag ved, hvor stort sygefraværet reelt er blandt kontanthjælpsmodtagere.
 2. Alle syge ledige bør indgå i en intensiv opfølgning.

Det kommunale myndighedsansvar

Den kommunale opfølgning på borgernes sygefravær har stor betydning for det samlede sygefravær. Det foreslås derfor, at:

 1. Kommunerne skal have pligt til at kvalitetssikre og dokumentere deres opfølgning på sygefravær.
 2. 100 mio. kr. flyttes fra statslig refusion af sygedagpengeudgifter til præmiering af de kommuner, der har et langvarigt sygefravær blandt borgerne, der er under gennemsnittet og som får flere raskmeldt efter langt sygefravær.

Administrerende dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Vi ved, at langvarigt sygefravær er en af de største kilder til udstødning fra arbejdsmarkedet. Vi skal derfor ikke bare lade stå til, når vi f.eks. kan se, at nogle kommuner har et helt uforståeligt højt sygefravær, der både overstiger nabokommunens og de private virksomheders sygefravær.

Virksomhederne har en meget stor økonomisk egeninteresse i at nedbringe sygefraværet, og de gør en kæmpe indsats. Men denne indsats modarbejdes til dels af inkonsekvente regler.

Og så skal vi sikre, at hele systemet spiller sammen, så virksomhederne, kommunerne, medarbejderne og øvrige myndigheder har en stærk tilskyndelse til at bruge enhver mulighed for at lede de sygemeldte tilbage mod arbejdsmarkedet”.

Arbejdsmarked
18. januar 2008
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk