Regionalt nyhedsbrev 1/2008

Bedre sammenhæng mellem den regionale kontrakt og den lokale planlægning

En af svaghederne i det nye beskæftigelsessystem har været den manglende sammenhæng mellem den regionale kontrakt, som beskæftigelsesregionen/RBR indgår med beskæftigelsesministeren, og den lokale beskæftigelsesplan, som LBR er involveret i.

De to planprocesser foregik i 2007 stort set parallelt med det resultat, at man lokalt ikke havde mulighed for målrettet at inddrage de regionale fokuspunkter i den lokale planlægning.

Det ændres nu. For 2009 kommer planprocessen til at se således ud:

  • Januar 2008 - Beskæftigelsesregionerne fremsender den årlige analyserapport til Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) – inkl. forslag beskæftigelsesministerens mål for 2009
  • Ultimo januar 2008 – Det centrale beskæftigelsesråd (BER) drøfter analyserapporterne og forslagene til ministermål for 2009. Udarbejder indstilling om mål til ministeren.
  • Primo februar 2008 – Ministeren udmelder de beskæftigelsespolitiske mål for 2009
  • Februar/marts 2008 – Beskæftigelsesregionerne/RBRerne udarbejder de regionale kontrakter for 2009
  • Marts 2008 – AMS drøfter kontrakterne med beskæftigelsesregionerne/RBR’erne – BER drøfter kontrakterne med henblik på rådgivning af ministeren
  • April/maj 2008 – For Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 28. april 2008 – Beskæftigelseskonference med deltagelse af Jobcentrene og LBR om den regionale analyserapport og den regionale kontrakt med ministeren for 2009
  • Maj/juni 2008 – Jobcentrene begynder udarbejdelsen af beskæftigelsesplanerne for 2009 – De første drøftelser i LBR

Lokale møder med arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR

For at klæde arbejdsgiverrepræsentanterne bedst muligt på til at deltage aktivt og målrettet i den lokale planlægningsproces afholder DA i anden halvdel af maj måned 2008 en række morgen- eller eftermiddagsmøder med arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

Møderne holdes lokalt. På hvert møde deltager arbejdsgiverrepræsentanter fra 3-4 LBR samt en eller flere repræsentanter fra arbejdsgivergruppen i RBR.

Der vil blive udsendt særskilt invitation til møderne.

Regionale analyser:

Sygedagpenge

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har via firmaet ”mploy” fået udarbejdet en analyse af sygedagpengefraværet i Østdanmark.

I de seneste 3 år har ca. 5.000 flere fuldtidspersoner modtaget sygedagpenge i Østdanmark – ved udgangen af 2. kvartal 2007 modtog i ca. 38.000 personer sygedagpenge.

Opfølgning i jobcentrene – temamøder i LBR

Analysen peger både på en række sandsynlige årsager til det stigende sygefravær og en række relevante fokusområder for jobcentrenes indsats på sygedagpengeområdet.

Beskæftigelsesregionen vil – med udgangspunkt i analysen indarbejde et sygedagpenge-temaafsnit i statusnotaterne til jobcentrene for 3. kvartal 2007.

Endvidere vil Beskæftigelsesregionen i medio marts 2008 holde temamøder med jobcentergrupperne om sygedagpengeindsatsen.

Når disse temamøder er afholdt, vil det være en god idé at få sat sygedagpengeområdet og især indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i LBR.

Analysen af sygefraværet i Østdanmark kan hentes på beskæftigelsesregionens hjemme-side www.brhovedstadensjaelland.dk.

Spørgsmålet om diæter for møder i LBR

Spørgsmålet om diæter for møder i LBR har nu været drøftet med KL på møde i DA den 19. december 2007.

KL understregede ved den lejlighed, at spørgsmålet om udbetaling af diæter eller ej alene er en afgørelse, som kommunalbestyrelsen træffer. KL lovede imidlertid at tage spørgsmålet op med formandskabet for KKR (de kommunale kommunekontaktråd, hvor kommunerne kan drøfte og lægge fælles linjer i spørgsmål af regionalpolitisk karakter).

Vi vender tilbage, så snart der er nyt i sagen.

RBR/LBR-konferencen den 7. februar 2008

Næste regionale nyhedsbrev vil indeholde et kort referat af indlæg og drøftelser på RBR/LBR-konferencen 2008.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
4. februar 2008