Dansk Arbejdsgiverforening har den 30. januar 2008 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om arbejdsgivers brug af jobklausuler

Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) skal beklage, at de seneste års diskussion om brugen af såkaldte jobklausuler er resulteret i et lovgivningstiltag, der er en udvidelse af tidligere regeringsforslag på området, og som bl.a. fastsætter en lovbunden kompensation til berørte lønmodtagere.

DA har noteret sig, at beskæftigelsesministeren med lovforslaget har forsøgt at slå bro mellem de overvejende modsatrettede hensyn, som problemstillingen om jobklausuler involverer. Inden for rammen af en regulering udtrykker lovforslaget således en relativ balance fra regeringens side.

Generelle bemærkninger

Arbejdsgivernes brug af jobklausuler er langt mindre udbredt end påstået af lønmodtagerorganisationerne og fortalere for et lovindgreb. Dette var da også konklusionen af den kortlægning, som Beskæftigelsesministeriet udarbejdede på baggrunde af indberetninger fra bl.a. arbejdsgiverorganisationer i efteråret 2006.

DA finder det unødvendigt at lovregulere området specielt i lyset af, at mange brancheorganisationer – konsulent- og managementbranchen, it-branchen og vikarbranchen – har udarbejdet branchekodeks (etiske regelsæt), hvor virksomhederne opfordres til at informere de relevante medarbejdere om brugen. Det er DA’s opfattelse, at en synliggørelse og information om klausulerne løser de problemer, som brugen af jobklausuler rejser i forhold til lønmodtageren.

DA finder det bl.a. positivt og kan støtte, at Beskæftigelsesministeriet i lovforslaget har friholdt vikarbureauernes brug af de såkaldte formidlingsgebyrer. Vikarbureauernes formidlingsgebyrer har til formål at dække de udgifter, som vikarbureauet har haft i forbindelse med rekruttering, oplæring m.v. af vikaren og har aldrig haft til formål at hæmme lønmodtagernes mobilitet på arbejdsmarkedet.

Arbejdsgivernes brug af jobklausuler i forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelse er en helt nødvendig foranstaltning. DA finder det positivt og kan støtte, at jobklausuler i disse situationer efter lovforslaget er friholdt for oplysningspligt og kompensation, når reelle forhandlingerne pågår, og at brugen udelukkende er reguleret for så vidt angår den tidsmæssige udstrækning.

Specielle bemærkninger

Til § 2:

Som nævnt ovenfor er det efter DA’s opfattelse helt unødvendigt med kompensation på dette område. Efter DA’s principielle vurdering burde et eventuelt lovindgreb have været begrænset til en lov mod hemmelige jobklausuler. Det er i den forbindelse også unødvendigt formalistisk, at det ikke er tilstrækkeligt med en orientering af medarbejderen, men at der efter lovforslaget skal foreligge en egentlig aftale.

Til § 3:

DA finder det positivt, at der kun skal betales kompensation, hvis der ikke samtidig betales for en konkurrence- eller kundeklausul. Uanset lønmodtagerorganisationernes opfattelse er der ikke noget, der tyder på, at virksomhederne unødvendigt både aftaler en konkurrence- og en kundeklausul med medarbejderen, hvor de ikke har behov for det.

Til § 7:

DA havde gerne set, at perioden på 6 måneder i lovforslagets § 7 havde været 12 måneder, da forhandlinger i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse oftest strækker sig over en længere periode.

Til § 8:

DA finder det tilfredsstillende, at man kan fravige reglerne ved kollektiv overenskomst, da det gør det muligt for arbejdsmarkedets parter at tilpasse reglerne til de enkelte områder/brancher.

Til § 9:

DA kan tilslutte sig, at lovens ikrafttræden er fastsat til den 1. juli 2008, hvilket indebærer, at loven kommer til at virke på jobklausuler, der er indgået efter denne dato. Skal loven finde anvendelse på eksisterende jobklausuler som ønsket af lønmodtagersiden, vil der være tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvilket DA må tage kraftig afstand fra. Den anvendte lovgivningsteknik svarer i øvrigt til den teknik, der blev anvendt, da man i 1999 skærpede funktionærloven for så vidt angår konkurrence- og kundeklausuler.

DA finder også, at det er nødvendigt med en ikrafttræden, der sikrer den fornødne tid til, at virksomheden kan informere om regelsættet.

KONTAKT
Publiceret:
4. februar 2008