LO og DA indgår aftale om sikring af et tilstrækkeligt arbejdsudbud

LO og DA har i dag indgået en aftale, der skal sikre at velfærdssamfundet og virksomhederne kan få den arbejdskraft, der er behov for.

DA og LO ønsker med aftalen at markere, at arbejdsmarkedets parter er parat til at tage et større medansvar for løsningen af disse udfordringer.

Det skal ske dels gennem en omfattende opkvalificering af de danskere, der er mest udsatte på arbejdsmarkedet, og dels ved at sikre en øget tilgang af udenlandske arbejdstagere med efterspurgte kvalifikationer.

Aftalen skal sikre, at den udenlandske arbejdskraft er omfattet af samme vilkår som danske lønmodtagere og dermed arbejder under velordnede forhold.

Aftalen indeholder en række konkrete initiativer inden for 3 temaer:

Organisering

Arbejdsmarkedets parter ønsker at påtage sig et større ansvar for at sikre, at tilgang af kvalificeret arbejdskraft fra udlandet og gode muligheder for at få de kortuddannede i beskæftigelse går hånd i hånd.

Det foreslås derfor, at der nedsættes et 3-partsudvalg med Beskæftigelsesministeren og repræsentanter for arbejdsmarkedets hovedorganisationer, der kan overvåge eventuelle ubalancer på arbejdsmarkedet, rådgive om rekrutteringsbehovet for udenlandsk arbejdskraft og overvåge myndighedernes kontrolindsats.

Lønmodtagerne og arbejdsgiverne er enige om, at udenlandsk arbejdskraft skal arbejde på danske vilkår i overensstemmelse med principperne i den danske model.

Med en større tilgang af kvalificeret arbejdskraft fra 3. lande har myndighederne brug for en samlet registrering af arbejds- og opholdstilladelser. Oplysninger herom skal myndighederne stille til rådighed for 3-partsudvalget og arbejdsmarkedets parter.

Samtidig skal registreringen give parterne mulighed for at sikre, at der arbejdes på vilkår, som er i overensstemmelse med principperne i den danske model.

Arbejdstagere fra udlandet skal oplyses langt bedre om vilkårene for at arbejde her i landet – herunder om overenskomstsystemet.

Opkvalificering

  • Der afsættes midler til uddannelse af 2.500 voksenlærlinge allerede fra 2008.
  • En ny model i beskæftigelsesindsatsen, hvor den ledige først finder jobbet og derefter får den nødvendige kvalificering i et samarbejde mellem virksomheden og jobcentret.
  • Der er enighed om større fokus på kortuddannedes opkvalificering. Det foreslås f.eks. at kortuddannede skal kunne ansættes i uddannelsesstillinger på områder med arbejdskraftmangel.

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

  • Der indføres en Green Card ordning, hvor efter kvalificerede udlændinge kan opnå adgang til det danske arbejdsmarked på danske løn- og ansættelsesvilkår. Ordningen opbygges som et pointsystem, der enkelt og ubureaukratisk bygger på kriterierne: uddannelse, sprog, erfaring og arbejdsaftale.
  • Jobkort-ordningens indtægtsgrænse sættes ned til 375.000 kr. Trepartsudvalget skal overvåge, at denne nedsættelse ikke skaber uhensigtsmæssige forskelle på arbejdsmarkedet.
  • For virksomheder dækket af kollektiv overenskomst indføres Koncernopholdstilladelse, hvor medarbejdere fra tredjelande får mulighed for at arbejde eller uddanne sig i Danmark i op til to år med mulighed for forlængelse. Medarbejdernes tillidsvalgte skal inddrages for at påse løn- og arbejdsforholdene.
  • Der indføres en ”Fast Track”-kvote på 1.000 personer i 2008 på mangelområder til job omfattet af kollektive overenskomster. Trepartsudvalget drøfter løbende kvotens størrelse.
  • Informationen til udenlandske arbejdstagere om regler og betingelser på det danske arbejdsmarked forøges.
  • En markedsføringsindsats i udlandet skal øge kendskabet til fordelene ved og vilkårene for at være beskæftiget i Danmark.
  • Integrationen af nye udenlandske arbejdstagere både i samfundet og på arbejdspladsen skal forbedres gennem et samarbejde mellem lønmodtagere, arbejdsgivere og kommunerne.

Administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Manglen på kvalificeret arbejdskraft er den store udfordring for samfundet de næste mange, mange år. Arbejdsgiverne og lønmodtagerne har derfor sat sig sammen for at finde et tillidsskabende grundlag for de nødvendige politiske løsninger.

Med de fælles forslag til Regering og Folketing får vi ønsket om at åbne adgangen for udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor Danmark mangler kompetencer, til at gå hånd i hånd med ønsket om at få ledige og kortuddannede danskere gjort kvalificerede til fremtidens arbejdsmarked”.

LO’s formand Harald Børsting:

”I fagbevægelsen er vi klar til at tage et medansvar for at sikre, at tilgangen af arbejdskraft sker under ordnede forhold, så vi har hånd i hanke med udviklingen og vi tiltrækker den arbejdskraft, der rent faktisk er brug for.

For LO er der to helt afgørende grunde til at indgå i dette samarbejde. For det første kan vi bedre sikre, at udenlandsk arbejdskraft fungerer under de vilkår, der gælder på det danske arbejdsmarked, så vi ikke får løntrykkere og forhindrer at danske lønmodtagere presses ud.

For det andet sikrer vi at de danske ledige og kortuddannede ikke bliver glemt. For os er det afgørende, at indsatsen for øget rekruttering i udlandet går hånd i hånd med indsatsen for de mest udsatte danskere på arbejdsmarkedet”.

Arbejdsmarked
13. februar 2008
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
LÆS MERE
Aftale om sikring af tilstrækkeligt arbejdsudbud