LønStatistik 4. kvartal 2007

  • Løn inkl. pension m.v. steg 4,6 pct. på årsbasis

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 4,6 pct. fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger 0,2 pct.point og betalinger til fritvalgsordninger m.v. 0,3 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,5 pct.point.

Lønudviklingen er dermed steget fra 4,3 pct. i 3. kvartal 2007 til 4,6 pct. i 4. kvartal 2007. Udviklingen i lønomkostningerne er målt ved lønmodtagernes fortjeneste opgjort pr. præsteret arbejdstime.

Lønudviklingen det seneste år afspejler bl.a. overenskomstaftaler fra foråret 2007, som indeholder særligt store omkostningsstigninger i aftalernes første år.

Årsstigningstakten for arbejdere steg fra 4,7 pct. i 3. kvartal 2007 til 5,1 pct. i 4. kvartal 2007. For funktionærer steg årsstigningstakten fra 3,8 pct. til 4,0 pct. fra 3. kvartal 2007 til 4. kvartal 2007.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 5,4 pct., inden for serviceprægede erhverv 4,4 pct. og inden for fremstillingsvirksomhed 4,5 pct., jf. tabel 1 i Læs mere boxen.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,2 pct.point fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007. Stigningen skyldes højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) og en ændring af reglerne for sygedagpenge, hvor arbejdsgiverperioden blev forlænget med 1 dag. Dertil indebærer en ændring af lov om arbejdsskadesikring pr. 1. juli 2007 (ASK) ligeledes en stigning i arbejdsomkostningerne. Endelig indføres ordninger for udviklings-, sikkerheds- og samarbejdsforhold, hvilket er et element fra overenskomstaftalerne fra foråret 2007. I modsat retning trækker især en nedsættelse af bidraget til Lønmodtagernes Garantifond (LG).

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 4,8 pct. fra 4. kvartal 2006 til 4. kvartal 2007. Udviklingen i lønomkostninger og samlede arbejdsomkostninger over tid er vist i figuren herunder.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstfornyelserne i foråret 2007 blev der indført fritvalgsordninger på de fleste overenskomstområder - typisk med virkning fra 1. maj. Der er i de fleste ordninger aftalt en procentsats af lønnen. Ideen med en fritvalgsordning er, at den enkelte medarbejder selv får mulighed for at vælge, om de opsparede midler skal benyttes til bl.a. løn, pension eller betaling under frihed.

Omkostningseffekten af fritvalgsordningerne indregnes i lønudviklingen. De indregnede effekter tager højde for de forskellige regler på de enkelte overens-

komstområder og personalesammensætningen på DA-området.

Effekten af fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området på årsbasis var 0,3 pct.point i 4. kvartal 2007. Dette afspejler, at effekten er størst for arbejdere (0,4 pct.point) og mindst for funktionærer (0,2 pct.point), jf. tabel 2 i læs mere boxen.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 4. kvartal 2007 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne og udkommer den 21. februar 2008. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. februar 2008
LÆS MERE
Statistik-Nyt - printvenligTabel 1 (Ændring i Timefortjenesten)Tabel 2 (Effekter af fritvalgsordninger)