International Lønstatistik 4. kvartal 2007

  • Fortsat lav international lønudvikling

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 4. kvartal 2007 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 2,3 pct. inden for fremstilling, 1,7 pct. inden for bygge- og anlæg samt 3,1 pct. inden for handel, jf. tabellen i Læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 4,5 pct., 5,4 pct. og 4,4 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 4. kvartal 2007 lå årsstigningstakterne inden for alle tre hovedbrancher lavere i udlandet end i Danmark, hvilket har været tilfældet i de seneste elleve kvartaler.

Danmark havde i 4. kvartal 2007 den tredjehøjeste årsstigningstakt inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens lande, jf. figuren nedenfor.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmark og Danmarks 11 største samhandelslande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra pågældende land.

Årsstatistik for 2007 beregnes først, når der forefindes kvartalstatistik for alle årets kvartaler for flertallet af lande.

Foreløbige løntal for Tyskland

Det tyske lønindeks fra Statistisches Bundesamt Deutschland er ved at blive omlagt, så det både omfatter arbejdere og funktionærer, og ikke kun arbejdere som hidtil. I en overgangsperiode indtil de får etableret et indeks baseret på det nye datagrundlag, beregner DA den tyske lønudvikling ved hjælp af flere datakilder fra Statistisches Bundesamt Deutschland. Lønudviklingen til og med 4. kvartal 2006 hentes fra det tidligere anvendte indeks over timefortjenesten for arbejdere, mens lønudviklingen fra 1. kvartal 2007 og frem hentes fra foreløbige indeks over timefortjenesten for fuldtidsbeskæftigede fra det nye datagrundlag.

Til at kæde de to kilder sammen, anvendes lønudviklingen fra 4. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 i månedslønsfortjenesten. For hovedbrancherne fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed er det månedslønsfortjenesten for arbejdere indenfor den samlede producerende sektor, der anvendes, mens der for handelsvirksomhed anvendes månedslønsfortjenesten for både arbejdere og funktionærer for stort set hele den private sektor.

Det forventes at Statistisches Bundesamt Deutschland har etableret lønindeks baseret på det nye datagrundlag senest for 1. kvartal 2008. I den forbindelse er det muligt, at lønudviklingen tilbage i tid vil blive revideret. De nuværende tal for den tyske lønudvikling for 1. og 2. kvartal 2007 betragtes derfor som foreløbige.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 3. kvartal 2007 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer sidst i uge 8. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
19. februar 2008
LÆS MERE
TabelPrintvenlig versionDokumentationVægte i den Internationale Lønstatistik