Dansk Arbejdsgiverforening har den 18. februar 2008 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om

Høringssvar på lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (anvendelse af oplysninger i e-indkomst-registeret)

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

SALA, Lederne og DA er gennem Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg blevet anmodet om at afgive et høringssvar på lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring.

Det fremlagte lovforslag tager alene udgangspunkt i det bestående dagpengesystem og forsøger derud fra at bruge elektroniske indkomstoplysninger til administrationen. En reel forenkling forudsætter en gennemgribende modernisering af et forældet og bureaukratisk dagpengesystem.

SALA, Lederne og DA er enige i, at G-dagsordningen er en administrativ meget besværlig ordning for virksomhederne og a-kasserne. Isoleret set er SALA, Lederne og DA derfor enig i hensigten om at gøre ordningen mere administrativ enkel.

SALA, Lederne og DA finder dog, at det eneste fornuftige ville være at afvikle de arbejdsgiverbetalte ledighedsdage. Der er i løbet af de sidste 20 år sket en betydelig ændring i arbejdstilrettelæggelsen, så det grundlag, G-dagene blev etableret på, ikke længere eksisterer. Tilbage er alene ønsket om at beskatte virksomhedernes brug af arbejdskraft. En skat, som regeringen med finanslovsforslaget nu foreslår sat op til 3 dage.

DA, Lederne og SALA kan ikke anbefale, at lovforslaget i den nuværende form vedtages. Den foreslåede lovændring vil ikke lette virksomhedernes administrative byrder, og a-kasser vil stadig skulle administrere en del af ordningen.

DA, Lederne og SALA forudsætter i øvrigt, at lovforslaget indebærer at den gældende administrative praksis i direktoratet og Ankenævnet fastholdes, herunder hvornår der er tale om et arbejdsophør, jf. forslagets § 84 c, 2. pkt.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
21. februar 2008