Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. marts 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering m.v.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet anmodet om at afgive høringssvar på udkast til bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse i de almengymnasiale uddannelser, jeres reference 141.924.021. DA har følgende bemærkninger:

DA støtter, at vurderingen af realkompetencer bidrager til at lette adgangen til videre uddannelse samt give grundlag for afkortning/individuel tilrettelægning af en uddannelse. Herudover vil realkompetencevurderingerne kunne give mulighed for at opnå dele af eller hele uddannelsesbeviser.

Det er de enkelte uddannelsesinstitutioner, der vurderer ansøgerens realkompetencer i forhold til adgangskrav og uddannelsesmål.

Det er DA’s vurdering, at den enkelte uddannelsesinstitution kan have et økonomisk incitament til at være forbeholden med hensyn til at anerkende alle ansøgerens relevante realkompetencer, og dermed forøge den mængde af uddannelse, ansøgeren evt. skal gennemføre, før den ønskede uddannelsestilstand er opnået. Dermed øges uddannelsesinstitutionernes samlede uddannelsesvolumen på trods af, at hensigten med udbygningen af realkompetencevurderingerne er det modsatte.

Yderligere er DA i en konkret sag blevet gjort bekendt med, at en uddannelsesinstitution på forhånd ikke har ønsket at realkompetencevurdere et antal medarbejdere i en virksomhed, jf. brev til Undervisningsministeren den 23. januar 2008.

Hvorvidt klagemuligheden til Kvalifikationsnævnet og Undervisningsministeriet kan sikre lettere adgang og reel afkortning/individuel tilrettelæggelse er ikke sandsynliggjort.

Det er derfor nødvendigt at følge udviklingen i individuelle kompetencevurderinger og resultaterne heraf.

Undervisningsministeriet bør derfor med hjemmel i § 15 i udkastet til bekendtgørelsen sikre, at der foregår en registrering og løbende offentliggørelse på Undervisningsministeriets hjemmeside af omfanget af ansøgninger om individuelle kompetencevurderinger og kompetencebeviser for dele eller hele fag m.v. Derudover bør antallet af klager og efterfølgende afgørelser fra Kvalifikationsnævnet og Undervisningsministeriet følges nøje med offentliggørelse herfor på Undervisningsministeriets hjemmeside.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
28. marts 2008