DA, SALA og LH har den 28. marts 2008 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om

Høringssvar lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) og Ledernes Hovedorganisation (LH) er blevet anmodet om at afgive et høringssvar på lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (forøgelse af arbejdsgiverperioden).

DA, SALA og LH kan ikke støtte lovforslaget.

Virksomhederne betaler i dag ca. 3/4 af forsørgelsesomkostningerne ved sygefravær. Virksomhederne har således meget klare tilskyndelser til at begrænse sygefraværet. En øget betaling fra virksomhederne vil derfor ikke få virksomhederne til at ændre adfærd, hvilket også afspejler sig i Beskæftigelsesministeriets forventning om, at sygefraværet kun vil falde med 300 personer, som følge af lovændringen.

Da forslaget ikke har til hensigt at ændre adfærd, er tilbage kun det rent fiskale element. Ændringen af arbejdsgiverperioden er alene en øget skat på sygefravær blandt de private virksomheders medarbejdere.

Det kan i den forbindelse undre, at regeringen fremsætter et lovforslag, som alene belaster private virksomheder, der har et markant lavere sygefravær end offentlige virksomheder, som kollektivt ikke vil opleve en merbelastning, som følge af lovforslaget. Her sendes regningen det helt forkerte sted hen.

Forligspartierne ser på den ene side gerne, at private virksomheder bidrager til at integrere ”svage” personer på arbejdsmarkedet. På den anden side øger forligspartierne virksomhedernes skat på at løfte dette sociale engagement. Det vil få virksomhederne til at være mere tilbageholdende med at ansætte medarbejdere med høj risiko for sygefravær, og dermed modarbejder man sin egen målsætning.

Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg, som inden sommerferien skal komme med en handlingsplan for at nedbringe sygefraværet. Nærværende lovforslag nedbringer ikke sygefraværet. DA, SALA og LH forventer, at den handlingsplan, der bliver fremlagt, og ikke mindst de politiske konklusioner på den baggrund, vil indebære en reel indsats for at reducere sygefraværet.

Virksomhederne er med finansloven blevet pålagt en betydelig økonomisk merbelastning. DA, SALA og LH forventer, at den handlingsplan, regeringen senere på året fremlægger, indeholder konkrete forslag om at fjerne nogle af de barrierer, der i dag eksisterer i sygedagpengeloven for virksomhedernes arbejde med at nedbringe sygefraværet og fastholde sygdomsramte medarbejdere, og at der ikke vil blive pålagt virksomhederne yderligere byrder.

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
1. april 2008