LO og DA har den 26. marts 2008 svaret Europa-Kommissionen i sagen om

Høring om Kommissionens udkast til generel gruppefritgaelsesforordning

Kommissionen har den 28. februar 2008 udsendt tredje udkast til en generel gruppefritagelsesforordning. Formålet er at forsimple de eksisterende gruppefritagelsesforordninger og samle dem i en supergruppefritagelsesforordning.

LO og DA finder det positivt, at de eksisterende gruppefritagelsesforordninger forsimples og samles i én samlet supergruppefritagelse, så Kommissionen kan frigøre ressourcer fra ” rutinesager” til fordel for mere konkurrenceforvridende sager.

I forhold til andet udkast, som Kommissionen udsendte i september 2007,finder LO og DA det positivt, at Kommissionen helt har fjernet 12-månederskravet i artikel 35 stk. 5, og at minimumsperioden nu refererer til nationallovgivning. Det forudsættes dog, at ”national lovgivning” tolkes således, at bestemmelser efter kollektive overenskomster er omfattet heraf.

Endvidere er det LO og DA’s opfattelse, at ordningen ikke må føre til materielle lempelser i forhold til at yde statsstøtte, og der skal samtidig sikres en generel stramning af Kommissionens kontrol af medlemsstaterne. Overordnet er det vigtigt at afbalancere hensynet til fleksibilitet og hurtigere procedurer over for en præcist og klart afgrænset gruppefritagelse.

KONTAKT
Publiceret:
31. marts 2008