Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. april 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar til Forslag til lov om ændring af åben uddannelse. (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (fleksibel deltagerbetaling, betaling for sen kursusafmelding og udeblivelse og tillægspris for uopfyldte hold)

Dansk Arbejdsgiverforening er blevet bedt om at give høringssvar til Forslag til lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., og har følgende bemærkninger:

I forbindelse med Trepartsaftalen af 12. oktober 2007 om en styrkelse af den erhvervsrettede voksen– og efteruddannelse, har det været væsentligt for arbejdsgiverne at få indarbejdet i aftalen, at der sker en justering af rammer og vilkår for afholdelsen af arbejdsmarkedsuddannelserne.

Foreliggende lovændring er en del af dette, og ligger i forlængelse af det aftalte.

Dansk Arbejdsgiverforening skal understrege, at det må forudsættes, at der i skolernes udmøntning af de nye muligheder i forhold til virksomhederne, er synlighed og gennemskuelighed, og at de administrative procedurer omkring udmøntningen for virksomhederne sker så enkelt som muligt.

Herudover bør vejledningen til skolerne omkring praksis sikre, at der sker så ensartet en fortolkning af bestemmelserne som muligt.

Da det konstateres i forhold til betalingen for uopfyldte hold, at det er skolerne selv, der fastsætter holdstørrelsen/minimalantal for deltagerne, og dermed den rentable holdstørrelse, er det vigtigt, at der sker en overvågning og opfølgning på anvendelsen af muligheden for betaling af tillægsprisen for tompladser, især i forhold til de enkelte skolers fastsættelse af de specifikke holdstørrelser.

Med disse bemærkninger kan Dansk Arbejdsgiverforening tilslutte sig forslag til lovændring.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
10. april 2008