Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. april 2008 svaret Konkurrencestyrelsen i sagen om

Høring over 3. udkast til generel gruppefritagelsesforordnin

DA har via specialudvalget for Konkurrenceevne og Vækst modtaget udvalgets udkast til bemærkninger til Kommissionens 3. udkast til en generel gruppefritagelsesforordning i høring. DA forholder sig alene til den del, der retter sig mod den beskæftigelsesrettede indsats.

For så vidt angår bemærkninger vedrørende gruppefritagelsesforordningen i øvrigt, henviser DA til eventuelle høringssvar fra DA’s medlemsorganisationer.

I artikel 35 stk. 5 fremgår ” De dårligt stillede arbejdstagere har ret til beskæftigelse i en sammenhængende periode, der mindst svarer til den minimumsperiode, der er fastsat i deres nationale lovgivning om ansættelseskontrakter, undtagen i tilfælde af lovlig afskedigelse på grund af forseelse.”

DA fortolker bestemmelsen som, at ansættelsesforhold dækket af overenskomster er indeholdt af bestemmelsen, idet der i den danske lovgivning vedr. løntilskud henvises til, at ved ansættelse med løntilskud skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende for ansættelse med løntilskud i private virksomheder og tilsvarende for de offentlige virksomheder, jf. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 54-§ 59.

Hvis ikke Kommissionen er enig med DA i ovenstående fortolkning af bestemmelsen i art. 35. stk. 5, er det DA’s opfattelse, at det tydeligt af bestemmelsen bør fremgå, at bestemmelsen også omfatter overenskomstvilkår eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, idet dette område på det danske arbejdsmarked er reguleret gennem overenskomsterne.

Det er derfor DA’s opfattelse, at der således vil være brug for at få præciseret, at bestemmelsen også omfatter overenskomstforhold og ikke kun egentlig lovgivning.

Det er samtidig DA’s opfattelse, at bestemmelsen vedr. handicappede arbejdstagere, artikel 36 stk. 5 bør præciseres tilsvarende, jf. ovenstående.

KONTAKT
Publiceret:
13. april 2008