DA, LH og SALA har den 16. april 2008 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høringssvar vedrørende Lovovervågning – redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om L21 om sygedagpenge

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Ledernes Hovedorganisation (LH) og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) er af Arbejdsmarkedsstyrelsen blevet anmodet om at afgive et høringssvar til redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om effekten af loven.

DA, LH og SALA har følgende bemærkninger til redegørelsen:

Ny visitations- og opfølgningsmodel

Den styrkede visitations- og opfølgningsmodel har betydet, at kommunerne i langt højere grad overholder forpligtelsen til at holde opfølgningssamtaler med sygemeldte. Særligt det faktum, at kommunerne kun opnår refusion i sygedagpengesager, hvor opfølgningssamtalerne er afholdt, har en betydning for, at antallet af opfølgningssamtaler er steget.

Visitationsmodellen betyder, at indsatsen målrettes de sygemeldte, der har størst behov for en tæt og individuel opfølgning. Det er dog DA, LH og SALA’s vurdering, at der bør være større sikkerhed for, at kommunerne bruger opfølgningssamtalerne til en målrettet indsats for at få sygemeldte tilbage til arbejdspladsen/arbejdsmarkedet, f.eks. ved at inddrage læge, arbejdsplads og andre relevante aktører.

DA, LH og SALA vil anbefale, at man fastholder visitations- og opfølgningsmodellen.

Lægeerklæringer og anvendelsen af gradvis tilbagevenden til arbejdet

Lægeerklæringerne fungerer endnu ikke helt hensigtsmæssigt som et middel til at hjælpe medarbejderen hurtigst muligt tilbage i arbejde. DA, LH og SALA har noteret, at der også fra lægernes side er udtrykt en vis utilfredshed med lægeerklæringerne. DA, LH og SALA indgår gerne i en dialog om lægeerklæringerne og en eventuel ændring heraf.

DA, LH og SALA er enige i, at gradvis tilbagevenden til arbejdet kan være et udmærket middel til fastholdelse og hurtigere tilbagevenden til arbejdet. Delvise raskmeldinger kan dog være problematiske, især for mindre virksomheder, der kan have svært ved at oprette en deltidsstilling til en sygemeldt medarbejder. Derudover kan det være svært for mindre virksomheder at imødekomme de eventuelle særlige behov, en deltidssygemeldt medarbejder kan have.

Kommunernes samarbejde med læger og virksomheder

DA, LH og SALA kan med beklagelse konstatere, at kommunerne ikke i højere grad har involveret virksomhederne i opfølgningen hos sygemeldte. DA, LH og SALA vurderer, at det vil være en god idé at understøtte yderligere fokus på kommunernes involvering af læger og arbejdspladser.

DA, LH og SALA opfordrer til, at jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende, skal forestå behandlingen af sygedagpengesagen. Det vil betyde, at virksomheden kun skal henvende sig et sted, og det vil endvidere give mulighed for et tættere samarbejde, hvor kommunen og virksomheden kan opbygge et bedre kendskab til hinanden, og dermed øge muligheden for at fastholde sygemeldte medarbejdere. Endvidere er det vigtigt, at virksomheder og medarbejdere så tidligt som muligt i forløbet informeres om de muligheder og rettigheder, der eksisterer i forbindelse med sygemelding fra arbejdspladsen.

KONTAKT
Publiceret:
19. april 2008