StrukturStatistik 2007

  • Detaljeret lønstatistik for året 2007

Denne Statistik-Nyt sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2007.

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 676.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere 616.000, hvoraf 257.000 er funktionærer, mens 359.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca. 60.000 lønmodtagere.

Lønfordeling

Fordelingen af de enkelte lønmodtageres fortjeneste er vist i figuren nedenfor. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime.

Fortjenesten ekskl. genetillæg omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager som led i ansættelsesforholdet bortset fra genebetalinger. Fortjenesten ekskl. gene påvirkes af ændringer i bl.a. betalinger ved ferie og feriefridage, arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, fraværsbetalinger og personalegoder. Endvidere påvirkes fortjenesten af ændringer i uregelmæssige betalinger, f.eks. bonus.

For alle lønmodtagere under ét ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste omkring 190 kr. Medianlønnen er 204,08 kr. pr. time, og den gennemsnitlige timefortjeneste er 226,55 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 167,29 kr. (nedre kvartil) og 257,42 kr. (øvre kvartil).

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2007 følger samme metode og systematik som de forudgående års statistik, idet statistikken dog er tilpasset på tre punkter. Statistikken for 2007 er dels udvidet til at omfatte bruttotrækordninger, dels gøres juleaftensdag til fast fridag, og dels er måden, hvorpå smalfortjenesten beregnes, revideret.

Værdien af aftalte bruttotrækordninger er indberettet af virksomhederne for hvert ansættelsesforhold i 2007, og i statistikken tillægges lønmodtagers bruttoindkomst bruttotrækket. Herved øges grundlaget for beregningen af lønbegreberne i statistikken, svarende til det beløb, som lønmodtagers skattepligtige indkomst er reduceret med. Ordningerne indregnes således i lønbegreberne beløbsmæssigt svarende til arbejdsgivers omkostning ved ordningerne. Opgjort for samtlige lønmodtagere udgør de indberettede bruttotrækordninger 0,11 pct. af lønsummen. Vurderet ud fra Skatteministeriets opgørelser indgår bruttotrækordninger ikke i fuldt omfang i indberetningerne.

Juleaftensdag regnes i StrukturStatistik 2007 som fast fridag, hvorved lønstatistikkens standardår reduceres med 5,3 timer til 1.680,1 timer. Ved beregning af stigningstakter er det nye standardår anvendt i både forudgående og indeværende år, hvorfor ændringen ikke påvirker beregningen af stigningstakter i statistikken. Ændringen betyder en stigning i lønniveauerne for de fastlønnede på 0,3 pct. Niveauerne for de timelønnede er uændret.

Personalegoder inkluderes i smalfortjenesten i statistikken for 2007 for at harmonisere StrukturStatistikkens smalfortjeneste med det lønbegreb, som skal anvendes i den kønsopdelte lønstatistik, jf. Beskæftigelsesministeriets "Vejledning til virksomheder om kønsopdelt lønstatistik". Desuden er smalfortjenesten korrigeret således, at variationer i fraværet ikke påvirker pensionsbidraget, jf. boksen om revideret smalfortjeneste.

Statistikkens lønbegreber indeholder også beskattet løn og eventuel hensat pension fra fritvalgs- og særlige opsparingsordninger. Løn og pension, som følger af fritvalgs- og særlige opsparingsordninger, indgår i den indberettede løn og pension, og ordningerne behandles ikke særskilt ved beregning af statistikkens lønbegreber. Fritvalgs- og særlige opsparingsordninger er i princippet ikke en nyhed i statistikken. Efter overenskomstkomstfornyelsen i 2007 er ordningerne blot blevet langt mere udbredte.

Som en sidste ændring dannes ansættelsesforhold i statistikken for 2007 på en anderledes måde end hidtil. En eller flere perioder uden løn for samme medarbejder medfører ikke længere, at ansættelsesforholdet opdeles i flere forhold. Ændringen medfører, at statistikken fra 2007 kan levere et bedre bud på antal ansættelsesforhold og yderligere vil ændringen øge præcisionen i fraværsstatistikken. Generelt betyder ændringen, at der samlet set vil være lidt færre ansættelsesforhold i statistikken. Ændringen har ikke betydning for lønniveuaer eller stigningstakter i statistikken.

Revideret smalfortjeneste

Smalfortjenesten defineres nu som fortjenesten fratrukket genetillæg, løn under sygdom mv. samt ferie- og SH-betalinger. Foruden grundløn, funktions- og kvalifikationstillæg, uregelmæssige betalinger og personalegoder indeholder lønbegrebet også både arbejdsgivers og lønmodtagers pensionsbidrag. For at sikre at smalfortjenesten ikke påvirkes af variationer i fraværet er beregningen af pension af løn under fravær korrigeret i opgørelsen af smalfortjenesten. Korrektionen indebærer, at smalfortjenesten adskiller sig fra de øvrige lønbegreber, idet pensionskomponenten i lønbegrebet indregnes uafhængig af præsterede timer.

Arbejdsomkostningernes sammensætning

Lønmodtagerne er opdelt i tre grupper, nemlig (1) almindelige lønmodtagere, (2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar og (3) elever og unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene er grundlæggende forskellige for de tre grupper. Arbejdsomkostningernes sammensætning for de tre lønmodtagergrupper og for ansættelsesvilkår er vist i tabellen side 3. Det fremgår, at den altovervejende del af virksomhedernes arbejdsomkostninger består af lønmodtagernes fortjeneste.

Virksomhedens arbejdsomkostninger udgør i gennemsnit i alt 239,52 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,73 kr. til øvrige arbejdsomkostninger, mens genetillæg udgør 6,24 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 226,55 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær mv. 6,87 kr., ferie- og søgnehelligdage 28,58 kr., personalegoder 1,57 kr., mens lønmodtagers og arbejdsgivers pensionsbidrag udgør 26,51 kr.

Lønomkostningernes udvikling

DA's KonjunkturStatistik følger den aktuelle udvikling i lønomkostningerne inden for DA-området.

I KonjunkturStatistikken er sammensætningen af timefortjenesten lidt anderledes end i StrukturStatistikken, bl.a. indgår genebetalinger i KonjunkturStatistikkens lønbegreb, mens uregelmæssige betalinger ikke indgår.

Der er senest offentliggjort tal for 4. kvartal 2007 og DA's KonjunkturStatistik for 1. kvartal 2008, der viser de nyeste lønstigningstakter, offentliggøres den 30. maj 2008.

I StrukturStatistikken steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2006 til 2007 med 4,1 pct. for voksne, En del af stigningen i fortjenesten skyldes lønreguleringer, ændringer i pensionsbetalinger og i uregelmæssige betalinger m.v. Således udgjorde stigningen i pensionsbetalinger 0,8 pct.point af stigningstakten på 4,1 pct., mens stigningen i uregelmæssige betalinger udgjorde 0,4 pct.point og stigningen i løn under fravær udgjorde 0,2 pct. point. Stigningen i den gennemsnitlige fortjeneste var 0,5 pct. point højere i 2007 i forhold til 2006, jf. tabellen side 5.

Lønudviklingen i StrukturStatistikken afspejler dels ændringer for de lønmodtagere, som indgår i statistikken i både 2006 og 2007 og dels ændringer i populationens sammensætning inden for identiske virksomheder, jf. afsnittet “Metode”.

Virksomhedernes arbejdsomkostninger ekskl. genetillæg steg med 4,1 pct. fra 2006 til 2007. Stigningen i arbejdsomkostningerne var dermed den samme som stigningen i fortjenesten. Dette afspejler bl.a., at der i 2007 var større refusioner for udgifter til løn under sygdom, barsel mv. og større løntilskud, og at finansieringsbidraget faldt. Samtidig steg virksomhedernes andre personaleomkostninger og bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion.

Metode

I beregningerne af lønudviklingen indgår kun voksne lønmodtagere beskæftiget på virksomheder, der har indberettet til statistikken i både 2006 og 2007. Derved undgås tilfældige variationer som følge af ændringer i statistikkens dækningsgrad.

Lønudviklingen afspejler dermed dels ændringer i lønnen for den enkelte lønmodtager, som indgår i statistikken i både 2006 og 2007, og dels ændringer i populationens sammensætning ved til- og afgange af lønmodtagere på identiske virksomheder.

Ændringer i populationens sammensætning kan have mange årsager og kan komme til udtryk på mange måder. For eksempel forlader ældre medarbejdere arbejdsmarkedet, og unge med kortere erhvervserfaring kommer til. Konjunkturerne, og dermed beskæftigelsen, varierer henover brancher, regioner og arbejdsfunktioner.

Yderligere offentliggørelse

Statistikken foreligger i elektronisk bogform medio juni 2008.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
28. maj 2008
LÆS MERE
Tabel 1 Arbejdsomk­ostningernes sammensætningTabel 2 - Arbejdsomko­stningernes sammensætningTabel 3 - Den Årlige LønudviklingStatistik-Nyt - Printvenlig