LønStatistik 1. kvartal 2008

  • Løn inkl. pension m.v. uændret 4,6 pct. på årsbasis
  • Aftagende lønudvikling inden for fremstillingsvirksomhed

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 4,6 pct. fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger 0,2 pct.point og betalinger til fritvalgsordninger m.v. 0,3 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,5 pct.point.

Lønudviklingen er dermed 4,6 pct. i 1. kvartal og uændret i forhold til 4. kvartal 2007. Udviklingen i lønomkostningerne er målt ved lønmodtagernes fortjeneste opgjort pr. præsteret arbejdstime.

Lønudviklingen det seneste år afspejler bl.a. overenskomstaftaler fra foråret 2007, som indeholder særligt store omkostningsstigninger i aftalernes første år.

Årsstigningstakten for arbejdere faldt fra 5,1 pct. i 4. kvartal 2007 til 5,0 pct. i 1. kvartal 2008. For funktionærer steg årsstigningstakten fra 4,0 pct. til 4,1 pct. fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 5,5 pct., inden for serviceprægede erhverv 4,6 pct. og inden for fremstillingsvirksomhed 4,3 pct., jf. tabel 1 i Læs mere boxen.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger udgør -0,05 pct.point af årsstigningstakten for de samlede arbejdsomkostninger.

På den ene side stiger de øvrige arbejdsomkostninger pga. et højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion, en ændring af reglerne for sygedagpenge, hvor arbejdsgiverperioden forlænges med 1 dag, samt en ændring af lov om arbejdsskadesikring pr. 1. juli 2007. Derudover indføres en ordning til udviklings-, sikkerheds- og samarbejdsforhold (herunder tillidsmænd), samt en forhøjelse af bidraget til LO/DA Oplysnings- og Uddannelsesfond. Begge er elementer fra overenskomstaftalerne i foråret 2007.

På den anden side trækker en nedsættelse af bidraget til Lønmodtagernes Garantifond (LG), finansieringsbidraget til ledige, syge m.v. samt en omlægning af AES-ordningen, som er årsag til faldet i de øvrige arbejdsomkostninger.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 4,5 pct. fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. Udviklingen i lønomkostninger og samlede arbejdsomkostninger over tid er vist i figuren herunder.

Fritvalgsordninger

Effekten af fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området på årsbasis var 0,3 pct.point i 1. kvartal 2008. Dette afspejler, at effekten er størst for arbejdere (0,4 pct.point) og mindst for funktionærer (0,2 pct.point), jf. tabel 2 i læs mere boxen.

Fritvalgsordninger indregnes med beregnede omkostningseffekter i KonjunkturStatistikken fra og med 2. kvartal 2007. De indregnede effekter tager højde for forskellige regler på de enkelte overenskomstområder. Anvendelsen af beregnede effekter sikrer, at de aftalte forbedringer indgår i lønstigningstakten til trods for, at udbetalinger fra fritvalgsordningerne måtte falde uden for statistikkens indsamlingsperioder. Særligt i forbindelse med introduktionen af ordningerne ville statistikken vanskeligt kunne fange udbetalinger fra fritvalgsordningerne.

Indberetningerne af fritvalgsordninger har vist sig at være mangelfuld for 2. til 4. kvartal 2007, idet fritvalg ofte indgår i de indberettede bruttoindkomster uden samtidig at være indberettet særskilt. Dette indebærer, at lønstigningstakterne for 2. til 4. kvartal 2007 er overvurderet mellem 0,0 pct.point og 0,2 pct.point, fordi det ikke er muligt at korrigere for al indberettet fritvalg. Den indregnede fritvalgseffekt er samlet på 0,3 pct.point af årsstigningstakten, mens der blot er fratrukket 0,1 pct.point indberettet fritvalg. Forskellen på 0,2 pct.point afspejler dels, at udbetaling af fritvalg er faldet uden for indsamlingsperioder, og dels at statistikindberetningen af fritvalg har vist sig at være mangelfuld.

Brugen af beregnede omkostningseffekter videreføres, da ordningerne er aftalt på en måde, hvor en betydelig del af udbetalingerne vil falde uden for statistikkens indsamlingsperioder.

I 1. kvartal 2008 er indberetningen bedre, men der kan stadig være en overvurdering mellem 0,0 pct.point og 0,2 pct.point.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 1. kvartal 2008 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne og udkommer den 6. juni 2008. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
30. maj 2008
LÆS MERE
Statistik Nyt - printvenligTabel 1 (Ændring i Timefortjenesten)Tabel 2 (Effekter af fritvalgsordninger)