Laval-udvalg har leveret varen

Udvalgsarbejde sikrer, at grundlæggende danske lønvilkår og EU-ret ikke kolliderer

Laval-udvalget, der blev nedsat af beskæftigelsesministeren efter Laval dommen, har i dag afleveret sin betænkning til regeringen.

EF domstolen underkendte i Laval dommen svenske lønmodtageres konflikt mod et lettisk firma, som Domstolen i den konkrete sag fandt var for vidtgående.

Dommen byggede på en række konkrete forhold, svensk lovgivning og svensk arbejdsret. Herunder spillede det en vigtig rolle, at de svenske fagforeninger afkrævede det lettiske firma en dyrere overenskomst, end de overenskomster, der generelt er gældende i den svenske byggesektor.

Efterfølgende nedsatte beskæftigelsesministeren et udvalg under ledelse af nu tidl. teaterchef Michael Christiansen, der skulle overveje Laval dommens betydning og i givet fald vurdere behovet for at justere lovgivning og komme med forslag til løsninger.

Udvalget indstiller, at udstationeringsloven får en tilføjelse om anvendelse af kollektive kampskridt, og at denne tilføjelse præciserer, at de krav som udenlandske udbydere af tjenesteydelser stilles over for, tager udgangspunkt i de overenskomster, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder for hele det danske område.

Vicedirektør Povl-Christian Jensen:

"Efter DA's opfattelse er det er en robust løsning, som udvalget har præsenteret for regeringen og de politiske partier.

Det er vigtigt både for det danske arbejdsmarked og for den danske EU-debat, at man i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter hurtigt har fundet en model for, hvorledes grundlæggende danske lønvilkår kan kræves overholdt også af udenlandske virksomheder samtidig med, at EU-princippet om fri bevægelighed respekteres.

Det er klart, at der både fra lønmodtagerside og arbejdsgiverside har været principielle overvejelser om problemstillingen, der som bekendt berører kernestof i den danske model.

Den foreslåede løsning er imidlertid i harmoni med både EU-retlige krav og dansk arbejdsretlig praksis, og understreger samtidig den centrale rolle der er tillagt arbejdsmarkedets parter og arbejdsretten."

Personale og administration
20. juni 2008
LINKS
Betænkning fra udrednings­arbejdet