Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. juli 2008 svaret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i sagen om

Bemærkninger til de sager, der skal behandles på rådsmødet den 24.-25. juli 2008

Høringssvaret i pdf-format.

Resumé

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har igennem Specialud-valget på Asyl og Indvandringssamarbejdet bedt DA om bemærkninger til de sager, som skal behandles på rådsmødet den 24.-25. juli 2008.

Helt generelt skal det bemærkes, at DA på det overordnede plan er positive over for EU’s bestræbelser på at skabe rammer for, at EU i højere grad kan deltage i kampen om den kvalificerede arbejdskraft.

Selv om Danmark på grund af det retlige forbehold på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af direktivforslagene, er det DA’s opfattelse, at Danmark bør søge at påvirke forslagene. Dels fordi en gennemførelse af forslagene kan påvirke det danske arbejdsmarkeds attraktivitet i den globale konkurrence om kvalificeret arbejdskraft, og dels fordi Danmark efter en eventuel fjernelse af forbeholdet vil blive omfattet. DA skal derfor anbefale, at Danmark søger størst mulig indflydelse på direktivforslagene.

Til gengæld er DA ikke positiv i forhold til de dele af forslagene, som repræsenterer et angreb på den danske arbejdsmarkedsmodel.

Derfor vil DA anmode om, at DA’s bekymringspunkter bliver indarbejdet i notatet, og at Danmark anlægger en mindre positiv vurdering af enkelte forslag, end der lægges op til i den nuværende udformning af de fremsendte notater.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
9. juli 2008