LønStatistik 2. kvartal 2008

  • Løn inkl. pension m.v. steg 4,9 pct. på årsbasis
  • Aftagende lønudvikling inden for byggeri

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 4,9 pct. fra 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2008 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i betalinger til fritvalgsordninger m.v. 0,2 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,6 pct.point.

Lønudviklingen er dermed 4,9 pct. i 2. kvartal mod 4,6 pct. i 1. kvartal 2008. Udviklingen i lønomkostningerne er målt ved lønmodtagernes fortjeneste opgjort pr. præsteret arbejdstime.

Tallene for 2. kvartal 2008 er trukket op af de lokale lønforhandlinger, der i 2007 blev påbegyndt sent på grund af overenskomstforhandlingerne. I statistikken indgår derfor medarbejdere, som har fået reguleret løn to gange i perioden 3. kvartal 2007 til 2. kvartal 2008. Denne effekt vil udgå i 3. kvartal 2008.

Årsstigningstakten for arbejdere steg fra 5,0 pct. i 1. kvartal 2008 til 5,2 pct. i 2. kvartal 2008. For funktionærer steg årsstigningstakten fra 4,1 pct. til 4,4 pct. fra 1. kvartal 2008 til 2. kvartal 2008.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 4,3 pct., inden for serviceprægede erhverv 5,1 pct. og inden for fremstillingsvirksomhed 4,7 pct., jf. tabel 1 i Læs mere boxen.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,03 pct.point af årsstigningstakten for de samlede arbejdsomkostninger.

På den ene side stiger de øvrige arbejdsomkostninger pga. et højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion, udvidelse af arbejdsgiverperioden ved sygedagpenge til også at omfatte 16.-21. sygedag samt en ændring af lov om arbejdsskadesikring. Derudover indføres en ordning til udviklings-, sikkerheds- og samarbejdsforhold (herunder tillidsmænd), en forhøjelse af bidraget til LO/DA Oplysnings- og Uddannelsesfond samt bidrag til kompetenceudviklingsfonde. Alle tre elementer fra overenskomstaftalerne i foråret 2007. Modsat trækker på den anden side en nedsættelse af bidraget til Lønmodtagernes Garantifond, finansieringsbidraget til ledige, syge m.v. samt en omlægning af AES-ordningen.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 4,9 pct. fra 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2008. Udviklingen i lønomkostninger og samlede arbejdsomkostninger over tid er vist i figuren herunder.

Fritvalgsordninger

Effekten af fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området på årsbasis var 0,2 pct.point i 2. kvartal 2008. Effekten er størst for arbejdere (0,2 pct.point) og mindst for funktionærer (0,1 pct.point), jf. tabel 2 i Læs mere boxen.

Fritvalgsordninger indregnes med beregnede omkostningseffekter i KonjunkturStatistikken fra og med 2. kvartal 2007. De indregnede effekter tager højde for forskellige regler på de enkelte overenskomstområder. Anvendelsen af beregnede effekter sikrer, at de aftalte stigninger indgår i lønstigningstakten til trods for, at udbetalinger fra fritvalgsordningerne måtte falde uden for statistikkens indsamlingsperioder. Fejlindberetning af fritvalgsordninger kan betyde at stigningstakten er overvurderet med op til 0,1 pct. point.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 2. kvartal 2008 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne og udkommer den 22. august 2008. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. august 2008
LÆS MERE
Statistik Nyt - printvenligTabel 1 (Ændring i Timefortjenesten)Tabel 2 (Effekter af fritvalgsordninger)