Arbejdsulykker 2007

  • Lille stigning i ulykkesfrekvensen

Hovedresultater

DA’s statistik over Arbejdsulykker 2007 viser, at ulykkesfrekvensen er steget lidt i forhold til sidste år, jf. figur.

Ulykkesfrekvensen, der måler antallet af arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer, er steget fra 29,1 i 2006 til 31,2 i 2007, jf. tabellen med hovedresultater.

Ulykkesfrekvensen udviklede sig forskelligt inden for de tre hovedbrancher. Inden for fremstillingsvirksomhed steg den fra 29,2 i 2006 til 32,3 i 2007, og for bygge- og anlægsvirksomhed fra 29,2 til 31,7. Inden for handel, transport- og servicevirksomhed faldt ulykkesfrekvensen fra 28,7 i 2006 til 24,7 i 2007.

Fraværet inden for DA-området som følge af arbejdsulykker var i 2007 på 3,7 timer pr. 1.000 arbejdstimer, hvilket er en stigning i forhold til 2006.

Inden for de tre hovedbrancher udviklede fraværsfrekvensen sig forskelligt fra 2006 til 2007. Inden for fremstillingsvirksomhed var der en mindre stigning, mens der for bygge- og anlægsvirksomhed skete en større stigning. Inden for handel, transport- og servicevirksomhed var udviklingen uændret – jf. tabellen med hovedresultater.

I 2007 var det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage pr. ulykke inden for DA-området 13,2 dage, hvilket er en stigning på 0,2 dag i forhold til 2006.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 297 virksomheder. Virksomhederne i statistikken beskæftiger knap 55.000 fuldtidsansatte arbejdere.

Metode og begreber

DA’s statistik over arbejdsulykker omfatter arbejdere. Der er kun medtaget ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede arbejdstimer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2007 samt tabte arbejdsdage i 2007 på grund af ulykker indtruffet i 2006.

Forskydning mellem brancher

En del af ændringerne som sker fra år til år skyldes en varierende deltagelse i statistikken inden for de enkelte brancher. De præsterede timer for arbejdere på de virksomheder, som har deltaget i statistikken over arbejdsulykker i årene 2005-2007, fordelt efter branche, fremgår af tabellen ”Procentvis fordeling af præsterede timer, arbejdere”. Til sammenligning vises fordelingen af præsterede arbejdstimer for arbejdere i DA’s StrukturStatistik for året 2007. Det fremgår af tabellen, at fordelingen på brancher i statistikken for arbejdsulykker i 2007 afviger en del fra fordelingen på brancher i DA’s StrukturStatistik for året 2007. Samtidig fremgår det af tabellen, at den relative andel af præsterede arbejdstimer for arbejdere ændrer sig over årene for de virksomheder, som har deltaget i statistikken i 2005-2007.

Forskydningerne mellem delbrancherne gør det således relevant at se på beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder (virksomheder, som var deltager i statistikken i både 2006 og 2007). Tendenserne inden for de tre hovedbrancher er stort set i overensstemmelse med tabellen Hovedresultater. Dog er ulykkesfrekvensen for bygge- og anlægsvirksomhed næsten uændret for de identiske virksomheder, mens fraværet inden for handel, transport- og servicevirksomhed viser et større fald.

Yderligere oplysninger

De detaljerede resultater vil blive bragt i publikationen Arbejdsulykker 2007 (pdf), som forventes at udkommer fredag d. 22. august 2008. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art.

Statistikken kan købes ved henvendelse til DA’s forlag på e-mail daforlag@da.dk.

KONTAKT
Publiceret:
20. august 2008
LÆS MERE
Ulykkesstatistik 2007 (printvenlig)Ulykkesstatistik 2007 -Tabeller