Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. august 2008 svaret EF-Specialudvalget i sagen om direktivforslag om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

Direktivforslag om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

DA har noteret sig, at det fremlagte direktivforslag fra bred politisk vinkel er blevet positivt modtaget, men DA finder, at direktivforslaget anskueliggør en række principielle problemstillinger vedrørende forskelsbehandlingsområdet.

Efter DA’s vurdering er det nødvendigt, at man nu nøje overvejer den samlede situation for en udbygning af diskriminationsværnet.

I høringsvaret redegøres der for, at man med forslaget bekræfter og forstærker en udvikling, der ligger langt ud over det, der umiddelbart kan læses af direktivet.

Det er herunder vigtigt, at man tager EF-Domstolens fortolkningsmetode med i betragtning allerede nu, når direktivet skrives og dermed i den politiske proces. Dette vedrører ikke alene forhold, der kan rejse fremtidige fortolkningstvivl, men også at allerede eksisterende retsafgørelser indgår i overvejelserne om forslaget. Som et eksempel kan nævnes, at EF-Domstolen i juli 2008 kom frem til, at et direktiv om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet også kan påberåbes af en pårørende med sin tilknytning til en person, der faldt ind under diskriminationskriterierne.

DA skal understrege, at alle mennesker har ret til en retfærdig, fair og saglig behandling, og at ingen skal diskrimineres – det vil sige uden saglig grund forskels-behandles. Det er dog samtidig efter DA’s opfattelse en forudsætning for civilisation og demokrati, at mennesker legitimt kan behandles forskelligt i varierende retlige og civile sammenhænge.

DA finder, at direktiverne på navnlig diskriminationsområdet skaber unødvendig retsusikkerhed om forhold, der i øvrigt i samfundet må betragtes som legitime. Med hensyn til alderskriteriet vil forslaget f.eks. medføre, at spørgsmål herom fremover skal bedømmes ud fra et juridisk perspektiv, om hvorvidt kriterier, der direkte eller indirekte involverer alder, i det hele taget er lovlige og dermed under alle omstændigheder genstand for tvivl og klagemål. Det bliver således fremover i retssalene, at rammerne herfor fastlægges.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
10. september 2008
LÆS MERE
Høringssvar