Dansk Arbejdsgiverforening har den 26. september 2008 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Lovforslag – ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Beskæftigelsesministeriet har anmodet Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om bemærkninger til lovforslaget, som skal ændre udstationeringsloven efter EF-Domstolens afgørelse i Laval-sagen.

DA støtter den foreslåede ændring af udstationeringsloven.

Det fremsendte lovforslag bygger på overvejelserne i den af regeringen nedsatte arbejdsgruppe, som DA deltog i. Lovforslaget er i overensstemmelse med det udkast til lovforslag, som blev resultatet af udredningsarbejdet.

DA har lagt vægt på, at den danske reaktion på EF-Domstolens afgørelse i Laval-sagen bygger på bestående kerneelementer i den danske model.

Efter DA’s vurdering har man under udredningsarbejdet via forslaget om en ændring af udstationeringsloven fundet en balance mellem på den ene side dommens konklusion og på den anden side centrale elementer i den danske model – herunder at konfliktretten og dens grænser fastlægges via Arbejdsretten. Der er derfor tale om en minimal lovændring.

Det må også vurderes positivt – og som et vigtigt udslag i sig selv af den danske model – at der har været bred opbakning til den foreslåede model ikke alene i arbejdsgruppen, men også fra politisk side ved præsentationen i juni 2008 af arbejdsgruppens overvejelser.

DA lægger således vægt på, at den foreslåede lovmodel bygger på gældende overenskomstelementer, og på at arbejdsmarkedets parter i øvrigt må handle inden for deres aftalerum og i overensstemmelse med deres autonomi og har mulighed for at indgå aftaler på grundlag af loven, hvis enighed herom kan opnås.

Fra DA’s side lægges der også vægt på, at der med den foreslåede lovændring gives Arbejdsretten en ramme, inden for hvilken retten kan afstemme konfliktretten med de krav, som EU-retten stiller, byggende på Arbejdsrettens gældende praksis, funktion og virkemåde.

DA har noteret sig og støtter, at man i lovforslagets pkt. 3 i beskrivelsen af gældende ret har henvist til og citeret fra netop Arbejdsrettens egen beskrivelse af konfliktretten i Danmark – herunder netop i sagen A 2007.831, hvor Arbejdsretten bl.a. inddrog også fællesskabsretten i sit retlige grundlag.

DA finder dog, at det af hensyn til brugerne af loven tillige er nødvendigt i lovforslaget at beskrive gældende dansk retspraksis om netop retten til at iværksætte konflikt over for udenlandske tjenesteydere, hvorom der dog alene er relativ begrænset praksis hos Arbejdsretten.

Heri finder DA navnlig Arbejdsrettens afgørelse i den såkaldte Mitropa-sag central, jf. dom af 20. juni 2000 (A 2000.455). Afgørelsen er bl.a. nævnt af professor dr. jur. Jens Kristiansen i Juristen 3/2008 i hans analyse af Laval-afgørelsen samt i ”Den Kollektive Arbejdsret”, 2. udgave, 2008, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 459.

Afgørelsen er et eksempel på Arbejdsrettens vurdering af, hvorvidt der i en konkret arbejdskonfliktsituation foreligger overskridelse af grænserne for det tilladelige med hensyn til konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteudbydere, jf. således også lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 1 om Arbejdsrettens rolle. Arbejdsretten kom i afgørelsen frem til, at der ikke var tilstrækkelig faglig interesse knyttet til iværksættelse af den blokade, som var varslet af det danske lønmodtagerforbund over for lønmodtagere med kortvarige arbejdsopgaver i Danmark. Arbejdsretten udtalte bl.a. om det danske forbunds krav om overenskomstdækning i forbindelse med international jernbanetrafik udført af personale med ansættelsessted i udlandet, at:

”I betragtning af de særlige forhold, som gør sig gældende for arbejde ved sådanne internationale transporter, finder Arbejdsretten, at der skal foreligge særlige omstændigheder, for at forbundet kan antages at have fornøden faglig interesse i at overenskomstdække sådant arbejde, når det – som det efter det oplyste må antages nu at være tilfældet for så vidt angår Mitropas trafik på København – udføres af personer, hvis ansættelsessted ligger i udlandet, og hvis arbejde her i landet er et naturligt og underordnet led i den internationale transports gennemførelse.”

To andre afgørelser inden for grænseoverskridende transport – nemlig Arbejdsrettens domme af 6. oktober 1992 (A 92.146) og af 1. juli 1976 (7745) – kan også nævnes samt i øvrigt ovennævnte ”Den Kollektive Arbejdsret”, s. 457, om konflikter med grænseoverskridende elementer og praksis herom.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
29. september 2008