Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. oktober 2008 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Lovforslag om ændring af lov om Arbejdsmiljø (forhøjelse af bøder, justering af bygherrens pligter m.v.)

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening har følgende bemærkninger til det udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven (forhøjelse af bøder, justering af bygherrens pligter m.v.), som Arbejdstilsynet sendte i høring den 15. september 2008.

Regeringen lægger op til en række større og mindre ændringer af lov om arbejdsmiljø. Nogle af de væsentligste elementer vedrører forslag om en fordobling af bøder ved overtrædelser, der har medført dødsfald eller alvorlig personskade, hjemmel til påbud om midlertidige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med undersøgelsespåbud, justering af bygherrens pligter (implementering af dele af byggepladsdirektivet) og præciseringer af Arbejdstilsynets beføjelser til at træffe afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen m.v.

DA har afgivet særdeles kritiske bemærkninger om en række af hovedelementerne.

DA kan ikke støtte forslaget om at fordoble de i forvejen høje bøder og savner helt grundige analyser og dokumentation af behovet herfor og for den forventede effekt af et skærpet sanktionsniveau.

Forslaget om en ny hjemmel til påbud om midlertidige foranstaltninger i forbindelse med undersøgelsespåbud bør droppes, da behovet herfor er søgt og ikke har kunnet dokumenteres af Arbejdstilsynet.

Forslaget om præcisering af Arbejdstilsynets beføjelser bør sættes i bero med henblik på grundige overvejelser og drøftelser med bl.a. arbejdsmarkedets parter. Forslaget lægger ikke alene op til præciseringer, men skaber en ny type afgørelser, der tilsyneladende alene har til formål at lægge mere vægt på straf og sanktioner end på, at virksomhederne hurtigt lever op til lovgivningens krav. Den prioritering er DA helt uenig i.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
10. oktober 2008