Regionalt nyhedsbrev 4/2008

 • Nykonstituering i LBR – Arbejdsgiverformænd
 • Beskæftigelsesplaner for 2010 – DA-møder
 • Resultatrevision for 2007 – Møder med de politiske udvalg
 • Genvej til udenlandsk arbejdskraft – Workindenmark

Nykonstituering i LBR – arbejdsgiverrepræsentanter på formandsposten

Pr. juni 2008 har der været formandsskifte i en del LBR og flere arbejdsgiverrepræsentanter er blevet valgt formænd for LBR.

Formandsposten i LBR vil givetvis give de pågældende arbejdsgiverrepræsentanter ekstra arbejde og udfordringer. DA’s regionale konsulenter vil i den kommende tid være særligt opmærksomme på de nye ”arbejdsgiverformænd”.

I er også velkomne til selv at kontakte DA-konsulenterne:

 • Beskæftigelsesregion Nordjylland: Ann B. Poulsen – abp@da.dk, tlf.: 33 38 94 15
 • Beskæftigelsesregion Midtjylland: Jens Troldborg – jet@da.dk, tlf.: 33 38 94 30
 • Beskæftigelsesregion Syddanmark: Simon Neergaard-Holm – snh@da.dk, tlf.: 33 38 93 83
 • Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland: Per Due Hersby – pdh@da.dk, tlf.: 33 38 94 25

Øvrige arbejdsgiverrepræsentanter er fortsat velkomne til at kontakte DA-konsulenterne med konkrete spørgsmål og problemstillinger vedr. arbejdet i LBR.

Beskæftigelsesplanerne for 2010 – DA-møder med RBR og LBR

Tidsrammerne for udarbejdelse af den regionale kontakt med beskæftigelsesministeren er blevet justeret, således at den regionale kontrakt rykkes frem (gøres tidligere færdig). Dermed skabes en sammenhængende planlægningsproces og den regionale kontrakt bliver i højere grad et reelt grundlag for den lokale beskæftigelsesplan.

På linket nedenfor kan I hente skema over proces- og mødeaktiviteter i forbindelse med kontrakt- og planprocesserne for 2010.

De særlige DA-møder i forbindelse med kontrakt- og planprocesserne for 2010 er indarbejdet i skemaet. Det drejer sig om følgende møder:

 • Ultimo november 2008: Regionale strategimøder med arbejdsgivergrupperne i RBR
 • 3. februar 2009: DA’s årlige RBR/LBR-konference for alle arbejdsgiverrepræsentanter i RBR og LBR. Konferencen holdes i København
 • Ultimo april – medio maj 2009: Lokale møder med arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR om input til planerne for 2010

Resultatrevisionen for 2007 – Godt grundlag for en politisk dialog mellem LBR og de kommunale politikere

Jobcentrene skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der indeholder en status for det forgangne års indsats og resultater. Jobcentrene har offentlig-gjort deres første resultatrevision for 2007 den 1. juli 2008. Samtidig har jobcentrene sendt resultatrevisionen til RBR/BR med LBR’s bemærkninger.

Resultatrevisionerne er i uge 38/08 hentes på beskæftigelsesregionernes hjemmesider.

Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats for henholdsvis den statslige og den kommunale del af jobcentret.

Da jobcentrets indsats sammenlignes med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre, kan resultatrevisionen anvise områder, hvor jobcentret med fordel kan sætte ind fremover for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver derudover et billede af de potentielle besparelser, som jobcentret kan opnå, hvis varigheden af forløb på offentlige forsørgelsesydelser afkortes.

Resultatrevisionen er et redskab, der kan styrke planlægningen og budgetteringen af kommunens og statens beskæftigelsesindsats. Den kan således anvendes, når der skal lægges budgetter og planer for det næste års beskæftigelsesindsats.

Resultatrevisionen viser, hvor udgifterne er steget og faldet, hvilket giver et fingerpeg om områder, hvor der kan opnås en økonomisk gevinst ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats.

Resultatrevisionen giver arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i den statslige og kommunale del af jobcentret.

Resultatrevisionen er derfor et godt udgangspunkt for LBR til en dialog med det ansvarlige politiske udvalg i kommune – beskæftigelsesudvalget eller økonomiudvalget.

Arbejdsgivergruppen bør sikre, at resultatrevisionen kommer på dagsordenen i LBR i løbet af efteråret 2008

Ny genvej til udenlandsk arbejdskraft – Workindenmark

Arbejdsmarkedsstyrelsen lancerede i begyndelsen af oktober d.å. en helt ny servicepakke til dansk erhvervsliv under overskriften Workindenmark. Pakken skal gøre det lettere at rekruttere arbejdskraft i udlandet.

Workindenmark åbner i oktober 2008 med fire servicetilbud, som skal gøre det lettere for danske virksomheder og udenlandske jobsøgere at finde hinanden:

 • 1) Tre nye Workindenmark-centre – Århus (der også skal betjene Nordjylland), Odense og København,
 • 2) www.workindenmark.dk - en ny portal med viden om rekruttering fra udlandet
 • 3) En international job- og cv-bank på www.workindenmark.dk
 • 4) En polsk hotline: En særlig info-linie for polske arbejdstagere. Hotlinen er bemandet med polsktalende medarbejdere

De tre nye Workindenmark-centre i Århus, Odense og København skal styrke rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft. De tre nye centre skal yde en målrettet indsats over for arbejdsgivere og udenlandske jobsøgere med fokus på de fagområder, hvor manglen på arbejdskraft er størst. Centrene har et internationalt netværk, der kan hjælpe med at skaffe kvalificerede medarbejdere fra udlandet, bl.a. EU's fælles europæiske rekrutteringsnetværk EURES.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
15. oktober 2008
LÆS MERE
Udarbejdelse af beskæftigelsesplanerne for 2010 - proces og mødeaktiviteter