Dansk Arbejdsgiverforening har den 30. oktober 2008 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om

Høring vedrørende forslag til Lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven

DA, LH og SALA støtter, at virksomhedernes kommunikation med offentlige myndigheder i videst muligt omfang sker digitalt.

Arbejdsdirektoratet har oplyst, at en obligatorisk digital indberetning tidligst vil træde i kraft i 2011. Arbejdsdirektoratet har samtidig oplyst, at indberetningen af sygefravær kan overdrages til revisorer, lønadministratorer eller andre. I det lys kan DA, LH og SALA acceptere at indberetningen af sygefravær alene overgår til en digital løsning. Det er afgørende, at virksomhederne så snart lovforslaget er vedtaget bliver informeret om overgangen til den digitale løsning, så der er god tid til at forberede sig.

DA, LH og SALA har med tilfredshed noteret sig, at forslaget til etablering af en ventefunktion er indtænkt i lovforslaget. Alt efter udformningen af en sådan ventefunktion, forventer DA, LH og SALA, at virksomhederne kan opnå en langt mere smidig håndtering af anmeldelse af sygefravær. Det skal dog understreges, at en sådan løbende registrering skal være frivillig.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at det forventes, at arbejdsgiverne kan opnå en besparelse på 112 mio. kr. årligt ved, at SDPI kan anvende oplysningerne fra Indkomstregistret.

Oplysningerne om løntimer og lønindkomst, der hentes fra eIndkomst, vil, som reglerne er i dag, ikke umiddelbart kunne ligge til baggrund for beregning og udbetaling af syge- og barselsdagpenge. De administrative lettelser vil derfor være mindre end forventet. Derfor er det nødvendigt, at der på samme tid indtænkes regelændringer, hvilket ikke umiddelbart fremgår af lovforslaget.

Uden sådanne regelændringer, vil lovforslaget i stedet kunne føre til yderligere administrative byrder, idet virksomhederne vil skulle tilrette ”dumpede” oplysninger fra eIndkomst. Oplysninger, der ikke nødvendigvis svarer til reglerne for refusion i dag.

DA, LH og SALA forudsætter derfor, at SDPI-lovens beregningsgrundlag m.v. tilpasses de oplysninger, der fremgår af eIndkomst.

KONTAKT
Publiceret:
30. oktober 2008