Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. november 2008 svaret EF-Specialudvalget i sagen om

Høringssvar vedrørende forslag til direktiv om ændring af direktiv 92/85/EØF – graviditetsdirektivet

Høringssvaret i pdf-fil.

Resumé

Indledningsvis finder DA anledning til at udtrykke stor afstandstagen til Kommissionens forslag om ændring af graviditetsdirektivet. Kommissionen vil med forslaget reelt ændre et arbejdsmiljødirektiv til et ligestillingsdirektiv, hvilket er helt uacceptabelt.

EU-Kommissionens konsultationer af arbejdsmarkedets parter i 2006 og 2007 om mulighederne for en bedre balance mellem arbejds-, privat- og familieliv viste, at medlemslandenes beskyttelsesniveau på dette område generelt må betragtes som meget uensartet, og medlemslandene har valgt vidt forskellige løsningsmodeller, som er afpasset nationale behov.

Samtidig er Kommissionens timing i relation til de igangværende forhandlinger om revision af forældreorlovsdirektivet meget uheldig, og fremsættelsen af forslaget kan gøre det meget sværere for parterne at nå frem til en aftale. Forslaget er således til skade for den europæiske sociale dialog.

For virksomhederne har det meget stor betydning, at der er klarhed over, hvornår en medarbejder skal være fraværende på grund af graviditet og fødsel. Derfor vil mere fleksible regler omkring placeringen af fraværsperioden medføre øgede udfordringer for særligt mindre virksomheder.

Parterne på DA/LO-området har reguleret spørgsmålet om betaling (løn) under graviditets- og barselorlov i kollektive aftaler. DA tager på det kraftigste afstand for direktivforslagets bestemmelse om betaling (løn), da det vil underminere bestemmelser herom i de kollektive aftaler.

DA finder ikke, at der i øvrigt fra Kommissionens side er godtgjort et behov for et nyt direktiv på området. Der er mere behov for konsolidering af de eksisterende regler end introduktion af nye, og man kan stille spørgsmålet, om initiativerne reelt er begrundet i beskyttelseshensyn.

DA skal i den anledning ikke undlade at bemærke, at EU’s initiativer skal være begrundet i reale hensyn om beskyttelse af moderen og barnet og f.eks. ikke i at ophøje ”moderskabet” som en hellig institution som sådan. Beskyttelsen kan således blive så kompleks og anomal i forhold til arbejdslivet i øvrigt, at man f.eks. reelt forringer kvindernes ligestilling på arbejdsmarkedet eller fremmer en bestemt familiestruktur. Alene på dette grundlag kan man således betvivle, om det påberåbte retsgrundlag i traktaten er tilstrækkeligt.

Graviditetsområdet er ligeledes et område, hvor både arbejdsmarkedets parter og virksomhederne har udmøntet deres sociale medansvar via forskellige modeller, der kan variere, men alle søger at afdække graviditetssituationen på en adækvat måde i forhold til netop disse parter og de berørte familiers behov. Sådanne initiativer og allerede eksisterende ordninger er forslaget gift for. Forslaget er således til skade for den sociale dialog på ikke alene EU-niveau, men også nationalt og lokalt.

Forslaget er både bureaukratisk, formynderisk og rammer langt over målet i forhold til, hvad der er behov for af initiativer på området.

Pdf-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
11. november 2008