Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. november 2008 svaret Minister for Ligestilling i sagen om

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Med henvisning til Ligestillingsafdelingens e-mail af 7. november 2008 skal Dansk Arbejdsgiverforening (DA) fremkomme med følgende bemærkninger til det fremsendte lovforslag:

DA finder, at det er vigtigt at have en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i offentlige udvalg m.v. – såvel udvalg nedsat af en minister som regionale og kommunale udvalg m.v.

Målet skal dog ikke opfyldes via en stram lovgivning og tvang, men derimod via oplysning. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at den kvindelige repræsentation i statslige udvalg m.v. i perioden fra 2000-2007 har ligget mellem 35 pct. til 42 pct. med 42 pct. i 2007. Man må gå ud fra, at andelen af kvinder – trods alt – har været stigende gennem perioden.

DA er overbevist om, at denne udvikling vil fortsætte i fremtiden, hvorfor det foreliggende lovforslag er helt unødvendigt. Forslaget vil efter DA’s opfattelse blot medvirke til øget bureaukrati og ubesatte poster i ikke uvæsentligt omfang.

Enhver organisation ønsker sine synspunkter varetaget af den bedst kvalificerede medarbejder, uanset om den pågældende er mand eller kvinde, og organisationen er naturligvis nærmest til at vurdere, hvorvidt der er velkvalificerede medarbejder til rådighed for udvalgsarbejdet.

DA finder således ikke, at der er grundlag for at stramme op omkring kønssammensætningen i offentlige udvalg og bestyrelser m.v. gennem sanktioner over for organisationer og myndigheder, som ikke lever op til loven, og at skærpe indstillingsprocedurerne ved ulige antal indstillinger.

DA skal opfordre til, at den eksisterende ordlyd ”og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet” bibeholdes, og at ressortministeren også i fremtiden kan beslutte, at udvalg m.v. kan fungere uden en ligelig repræsentation – ikke at den skal.

KONTAKT
Publiceret:
21. november 2008