Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. november 2008 svaret Arbejdsskadestyrelsen i sagen om

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring

Med mail af 6. november 2008 har Arbejdsskadestyrelsen sendt i høring et forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (dækning af skader forvoldt ved terror samt tekniske lovændringer).

Det fremsendte udkast indeholder en udmøntning af anbefalingerne fra arbejdsgruppen om dækning efter arbejdsskadesikringsloven ved terror. Herudover indeholder lovudkastet en række øvrige ændringer af arbejdsskadesikringsloven.

Det fremsendte lovforslag giver Dansk Arbejdsgiverforening (DA) anledning til følgende bemærkninger:

Ad udmøntning af arbejdsgruppens anbefalinger om dækning efter arbejdsskadesikringsloven ved terror.

DA støtter de foreslåede ændringer af arbejdsskadesikringsloven, som følger af anbefalingerne fra arbejdsgruppen om terrordækning efter arbejdsskade-sikringsloven. DA finder endvidere udmøntningen af anbefalingerne fulgt stringent og præcist.

Grundlæggende hilser DA velkommen den klarhed, som lovforslaget vil sikre om arbejdstagernes, arbejdsgivernes og forsikringsselskabernes retsstilling ved et terrorangreb, der rammer danske arbejdspladser.

Derudover er DA tilfreds med, at lovændringerne fastholder arbejdsskadesikringens identitet som en arbejdspladsrelateret sikringsordning, der bygger på arbejdsgivernes objektive ansvar for skader, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene og på arbejdsgivernes pligt til at sikre medarbejderne mod skader.

Afgørende for DA er, at erstatningsudgifterne til personskader som følge af terror i al væsentlighed betales af Arbejdsskadestyrelsen på vegne af den danske stat. Kun de udgifter til personskader, der kan henføres til en begrænset persongruppe, nemlig dem der som led i deres arbejde sendes til arbejds-pladser med en høj risiko for terror såsom politi, redningsfolk, journalister m.v., skal dækkes af forsikringsselskaberne m.v. og Arbejdsmarkedets Er-hvervssygdomssikring.

Herved sikres, at de danske virksomheder alene skal bære udgiften til erstatning i det omfang, at det er arbejdet, der har medført en kendt og påregnelig risiko for skader som følge af terror.

Endelig finder DA det hensigtsmæssigt, at Arbejdsskadestyrelsen bliver sagsbehandlende myndighed på området. Dels vil det lette administrationen af en sådan ordning, dels vil det sikre en ensartet og smidig sagsbehandling for både borgere og virksomheder.

Ad øvrige ændringer

Overordnet støtter DA Arbejdsskadestyrelsens forslag til lovændringer af arbejdsskadesikringsloven, der understøtter forenkling og optimering af sagsbe-handlingen i Arbejdsskadestyrelsen.

De foreslåede lovændringer giver anledning til følgende bemærkninger:

Ad Forelæggelse af sager for Erhvervssygdomsudvalget

DA er betænkelig ved lovændringen.

Der er forståelse for den modernisering af sprogbruget i lovgivningen, som Arbejdsskadestyrelsen lægger op til. DA finder dog ikke, at forslaget indfanger intentionen bag lovændringen og udtrykker retstilstanden for gældende praksis som beskrevet i bemærkningerne.

Således afspejler den foreslåede formulering ikke, at styrelsen forelægger Erhvervssygdomsudvalget sager, der vurderes til anerkendelse, sager der vurderes at ligge tæt på anerkendelse samt sager, der vurderes til afvisning med henblik på at afklare praksis.

DA foreslår, at den nuværende lovtekst ændres til en formulering, der lægger vægt på, at sygdomme omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, forelægges Erhvervssygdomsudvalget undtagen når det er evident for Arbejdsskadestyrelsen, at sygdommen ikke vil kunne anerkendes efter gældende ret.

Der skal således være en klar forståelse af, at Arbejdsskadestyrelsen ikke skal forelægge sager for udvalget, hvor det er klart og utvivlsomt, at sygdommen ikke skal anerkendes.

Fastholder Arbejdsskadestyrelsen den foreslåede lovændring, er DA af den opfattelse, at lovændringen utilsigtet ville kunne resultere i et unødigt pres på Erhvervssygdomsudvalget.

Ad Tidsfrister for Arbejdsskadestyrelsens forhandlinger med Erhvervssygdomsudvalget om justeringer af fortegnelsen over erhvervssygdomme

DA er betænkelig ved lovændringen.

DA anerkender behovet for en lovændring, der afspejler Arbejdsskadestyrelsens gældende praksis om en dynamisk proces. DA finder dog, at den foreslåede ændring fra ”minimum hvert andet år” til ”løbende” er for vidtgående.

DA foreslår en anden fast struktur i form af, at lovteksten fremadrettet fast-holder, at udvalget mødes minimum hvert halve år om principielle drøftelser af forskellige erhvervssygdomsområder og om revision af erhvervssygdoms-fortegnelsen.

Herudover stiller DA sig uforstående over for Arbejdsskadestyrelsens henvisning til bilag 3 i bemærkningerne til dette punkt.

Bilag 3 har status af en almindelig orientering og information til politikerne, der indgik ved den politiske aftale bag arbejdsskadesreformen i 2003, men er og har hele tiden været uden selvstændig retlig betydning.

DA foreslår, at henvisningen til bilag 3 udgår af lovbemærkningerne.

Ad Tilbagebetaling af erstatning

DA støtter lovændringen. Således er DA enig i, at arbejdsskadesikringsloven udtrykkeligt bør angive regler for, under hvilke forhold og betingelser tilbage-søgningskrav kan rejses, herunder hvor længe kravet kan rejses, samt regler for tilbagebetalingsordninger og inddrivelsesmetoder.

Ad Arbejdsgiverens adgang til oplysninger i konkrete skadessager

DA støtter lovændringen. DA finder dog ikke, at en kodificering af nuværende praksis om ret til aktindsigt i tilskadekomnes diagnose er tilstrækkelig for at sikre arbejdsgiverens ret til at anke en afgørelse.

DA foreslår, at der bliver adgang for en arbejdsgiver til alle oplysninger af betydning for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, herunder blandt andet hvorledes arbejdet anses for at være årsag til en lidelse, hvorvidt arbejdstager er særlig disponeret for en lidelse, om andre forhold end arbejdet menes at være medvirkende årsag etc.

Adgang til information vil samtidig betyde øget indsigt i de nærmere omstændigheder ved arbejdsskader, hvilket kan bidrage til en styrkelse af det fore-byggende arbejde i virksomhederne.

Der skal selvfølgelig tages fornødent hensyn til den pågældende arbejdstagers velbegrundede krav om fortrolighed vedrørende stærkt personlige oplysninger.

De øvrige foreslåede tekniske lovændringer i lovforslaget giver ikke anledning til selvstændige bemærkninger.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
24. november 2008