Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. december 2008 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

DA’s høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv (Samordning af elevplan, uddannelsesbog og udannelsesplan samt ændring af procedure for henvisning til specialundervisning i enkelt fag)

DA har modtaget høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv (j.nr. 007.335.021) og har følgende bemærkninger:

DA hilser som udgangspunkt ændringer velkomne, som har til formål at skabe løsninger, der gør ting lettere og smartere uden at gå på kompromis med formålet og kvaliteten.

Sammenskrivning af elevplan, uddannelsesplan og uddannelsesbog

DA kan overordnet tilslutte sig, at elevplanen, uddannelsesbogen og uddannelsesplanen sammenskrives for elever i 8. og 9. klasse. For DA er det afgørende, at flere elever forlader folkeskolen med gode resultater, og at der skabes en mere målrettet overgang fra folkeskole til videre uddannelse og valg af erhverv.

DA finder, at både elevplanen, uddannelsesbogen og uddannelsesplanen er meget centrale værktøjer for, at eleven opnår de bedst mulige resultater i folkeskolen og kan tilrettelægge et videre uddannelsesforløb. DA mener samtidig, at den foreslåede samordning kan skabe en god synergi mellem indsatsen i folkeskolen og det videre uddannelsesforløb og valg af erhverv.

DA ligger vægt på, at det endelige mål for unges valg af uddannelse og erhverv er, at unge ved endt uddannelse får beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Den store fremadrettede udfordring er, at unge får uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov, og at unge ikke bruger unødvendig lang tid i uddannelsessystemet, fordi de valgte forkert fra start.

DA finder det positivt, at med den foreslåede ændring forpligtes Ungdommens Uddannelsesvejledning fremover til at sikre, at vejledning fører til, at elev- og uddannelsesplanen fra 8. klasse bygger på evalueringsdelen af den enkelte elevs elev- og uddannelsesplan. Det forudsætter dog, at der er et tæt samarbejde mellem skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Regeringen foreslår, at uddannelsesbogen afskaffes fra 6. klasse, men ligger op til, at uddannelsesbogen sammenskrives med elev- og uddannelsesplanen fra 8. klasse. Det fremgår dog ikke af selve lovforslaget, hvordan vejledningsbehovet skal imødekommes fra 6. klasse. DA er på den baggrund bekymret for, at den centrale tilrettelæggelse af vejledningen, der planlægges i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesbogen fra 6. klasse vil anvendes i mindre grad, når uddannelsesbogen bortfalder.

DA hæfter sig ved, at det er intensionen med lovforslaget, at den uddannelsesplanlægning, der som på nuværende tidspunkt tager afsæt i uddannelsesbogen, herunder forberedelse til at arbejde med uddannelsesplanen, vil indgå i vejledningen.

Iværksættelse af specialundervisning

DA finder, at det er positivt, at regeringen fremsætter et forslag til at sikre, at unødig ventetid på specialundervisning i enkelt fag minimeres, såfremt skolelederen selv er i stand til at vurdere behovet for igangsættelse/ændring/ophør af specialundervisning uden inddragelse fra PPR. Det er imidlertid afgørende, at skolelederen bygger sin beslutning på en grundig udredning af eleven og om nødvendigt søger råd hos PPR.

KONTAKT
Publiceret:
12. december 2008