Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. december 2008 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høringssvar vedrørende forsøgsbekendtgørelse om projekt ”Aktive – hurtigere tilbage”

Hermed fremsendes arbejdsgiversiden i BER (DA, SALA og Lederne) høringssvar vedrørende forsøgsbekendtgørelsen om projekt ”Aktive – hurtigere tilbage”.

Arbejdsgiversiden kan overordnet tilslutte sig projektet. Arbejdsgiversiden støtter konkrete forsøg, der skal afdække effekten af en øget indsats på sygefraværsområdet.

Arbejdsgiversiden finder, at det foreliggende projekt er et godt eksempel på et initiativ, der er landsdækkende i sit perspektiv, og som tager sigte på at udvikle beskæftigelsesindsatsen på tværs af de enkelte jobcentre.

Arbejdsgiversiden noterer sig med tilfredshed, at det er beskæftigelsesregionerne, der i et tæt samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen gøres ansvarlig for planlægningen og styringen af projektet, og at det er regionsdirektørerne, der er for projektets styregruppe.

Arbejdsgiversiden har ingen bemærkninger til forsøgsbekendtgørelsen men har herudover følgende konkrete bemærkninger til projektbeskrivelsen:

I afsnittet om succeskriterier bør det præciseres, at det primære succeskriterium er at vende tilbage til eget job, for de deltagere der er i et ansættelsesforhold. Det bør desuden være muligt at kombinere delvis raskmelding og aktive tilbud efter LAB-loven.

Med hensyn til succeskriterierne for fleksjobvisiterede bør det ikke være et succeskriterium, at indgå i afklarende tilbud. Personer der er blevet visiteret til fleksjob skal ifølge loven være arbejdsprøvede, en afklaring bør derfor allerede være pågået ved deltagelse i forsøgsprojektet.

I afsnittet om projektets opbygning bør det fremgå klart, at tilbuddene kan vare under 10 timer, hvis det dokumenteres at personen ikke er i stand til at deltage i tilbud i minimum ti timer ugentligt pga. sygdom eller delvis tilbagevenden til arbejdet. Således at sygemeldte der er delvist raskmeldte kan genoptage arbejdet delvist og evt. deltage i et aktivt tilbud i færre timer end ti ugentligt.

Vedrørende kontaktsamtaler bør det præciseres, at disse skal planlægges udenfor arbejdstiden ved delvis raskmelding.

I afsnittet om projektets målgruppe bør kriterierne for deltagelse i kontrol- og forsøgsgruppen fastlægges meget klart, således at de to grupper er sammenlignelige.

KONTAKT
Publiceret:
17. december 2008