Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. januar 2009 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark

Høringssvaret i PDF

Resumé

Hermed fremsendes arbejdsgiversiden i BER (DA, SALA og Lederne) høringssvar vedrørende udkast til lovforslag.

Arbejdsgiversiden kan overordnet tilslutte sig lovforslaget, der er udarbejdetpå baggrund af trepartsaftalen om sygefravær den 29. september 2008.

Arbejdsgiversiden støtter tiltag, der kan hjælpe til med at nedbringe sygefraværet.

Trepartsaftalen er et vigtigt første skridt mod nedbringelse af sygefraværet, men for at nå regeringens ambitiøse mål om at nedbringe sygefraværet med 20 pct. inden 2015, bør der herudover sættes fokus på de grupper, hvor sygefraværet er særligt højt.

Fraværet blandt ledige og ansatte i den kommunale sektor er langt højere end fraværet blandt ansatte i den private sektor. Endvidere er der meget stor forskel på fraværet, når man sammenligner på tværs af kommunegrænser.

Arbejdsgiversiden opfordrer derfor regeringen til at sætte yderligere ind overfor sygefraværet blandt ledige, kontanthjælpsmodtagere og ansatte i den offentlige sektor.

Arbejdsgiversiden ønsker at pege på, at vejen til et lavere sygefravær ikke generelt er flere regler og ekstra tilsyn over for virksomhederne. En indsats over for fravær skal være en positiv oplevelse for både virksomheden og den langtidssyge.

Arbejdet med at nedbringe det korte sygefraværet blandt beskæftigede udspringer i høj grad af dialog mellem ledelse og medarbejdere. I forhold til det længerevarende sygefravær er kommunen en vigtig medspiller og tovholder i den enkelte sygefraværssag. Arbejdsgiversiden vil derfor igen udtrykke forbehold over for den to-årige periode, hvor de økonomiske incitamenter for kommunernes (rettidige) opfølgning fjernes. SFI’s undersøgelse Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven viser, at indførelsen af konomiske incitamenter har betydet en markant forøgelse af sager, hvor der følges rettidigt op, og i sager, hvor der følges op overhovedet.

Arbejdsgiversiden er tilfreds med, at trepartsaftalen indeholder en række initiativer, der kan støtte lederens arbejde med nedbringelse af sygefravær samt forbedre koordinationen mellem myndighederne på området samt samarbejdet mellem behandlersystemet, den sygemeldte, jobcentret og den enkelte leder. Her tænkes f.eks. på forslaget om forsøg med tværfaglige teams og en ”tilbage-til-arbejdet” koordinator. Derudover vil trepartsaftalens forslag om information til virksomhederne om sygefravær kunne klæde lederne bedre på til at håndtere de problemer, der kan opstå i kølvandet på en langvarig sygemelding. Det handler for eksempel om helbredsoplysningsloven og hvilke spørgsmål arbejdsgiver har mulighed for at stille til sygemeldte medarbejdere.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
15. januar 2009