Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. februar 2009 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

Med mail af 23. januar 2009 har Arbejdstilsynet sendt i høring et forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden.

Det fremsendte lovforslag er en udmøntning af en del af aftalen mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordelingen og prioriteringen af Forebyggelsesfondens midler for 2009.

Lovforslaget indeholder forslag om iværksættelse af en støtteordning for mindre private virksomheder i regi af Forebyggelsesfonden, hvor beskæftigelses-ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler.

Det fremsendte lovforslag giver Dansk Arbejdsgiverforening (DA) anledning til følgende bemærkninger:

DA støtter forslaget.

Forebyggelsesfonden blev oprettet med det sigte at forebygge nedslidning og sikre senere tilbagetrækning fra det danske arbejdsmarked. Analyser fra Forebyggelsesfondens sekretariat viser imidlertid, at fonden ikke når ud til alle de danske arbejdspladser, der har nedslidningsproblemer.

Med dette forslag sikres, at nedslidningstruede mindre private virksomheder, der ikke har de nødvendige faglige eller økonomiske ressourcer får en reel mulighed for at søge fonden om støtte til at iværksætte forebyggende tiltag og derved fastholde medarbejdere i risiko for nedslidning og dårligt helbred.

KONTAKT
Publiceret:
6. februar 2009