Lønstatistik 4. kvartal 2008

  • Lønudvikling aftager mest for arbejdere
  • Arbejdere i fremstilling og byggeri nu på 3,4 pct.

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 4,2 pct. fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i betalinger til fritvalgsordninger m.v. 0,2 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,9 pct.point. Genebetaliner faldt med 0,2 pct.point.

Lønudviklingen faldt til 4,2 pct. i 4. kvartal 2008 fra 4,4 pct. i 3. kvartal 2008. Den aftagende lønudvikling afspejler fald i genebetalinger og de overenskomstmæssige lønsatser i de aftalte overenskomster for DA-området. I lyset af overenskomstresultatet ligger lønudviklingen stadig på et højt niveau.

Årsstigningstakten for arbejdere faldt fra 4,4 pct. i 3. kvartal 2008 til 4,1 pct. i 4. kvartal 2008. For funktionærer faldt årsstigningstakten fra 4,4 i 3. kvartal 2008 til 4,3 pct. i 4. kvartal 2008. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren herunder.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten 3,7 pct. og er dermed aftaget med 1 pct.point på to kvartaler. I bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 3,8 pct. og inden for serviceprægede erhverv 4,7 pct., jf. tabel 1 i Læs mere boxen.

Udviklingen i lønomkostningerne er målt ved lønmodtagernes fortjeneste opgjort pr. præsteret arbejdstime.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger faldt med 0,25 pct. af de samlede arbejdsomkostninger fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008. På den ene side steg de øvrige arbejdsomkostninger pga. et højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), en udvidelse af arbejdsgiverperioden ved sygedagpenge til også at omfatte 16.-21. sygedag samt en udvidelse fra 2 til 3 arbejdsgiverbetalte G-dage. Derudover er der omkostningsstigninger fra bidragsforhøjelser af LO/DA Oplysnings- og Uddannelsesfond samt kompetenceudviklingsfond. Disse elementer er fra overenskomstaftalerne i foråret 2007. Modsat trækker på den anden side en nedsættelse af bidraget til Lønmodtagernes Garantifond (LG), finansieringsbidraget til ledige, syge m.v., en omlægning af AES-ordningen og bidragsfri periode for DA-barsel.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 3,9 pct. fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008.

Fritvalgsordninger

Effekten af fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området på årsbasis var 0,2 pct.point i 4. kvartal 2008. Effekten er størst for arbejdere (0,2 pct.point) og mindst for funktionærer (0,1 pct.point), jf. tabel 2 i Læs mere boxen.

Fritvalgsordninger indregnes med beregnede omkostningseffekter i KonjunkturStatistikken fra og med 2. kvartal 2007. De indregnede effekter tager højde for forskellige regler på de enkelte overenskomstområder. Anvendelsen af beregnede effekter sikrer, at de aftalte stigninger indgår i lønstigningstakten til trods for, at udbetalinger fra fritvalgsordningerne måtte falde uden for statistikkens indsamlingsperioder. Fejlindberetning af fritvalgsordninger kan betyde at stigningstakten er overvurderet med op til 0,1 pct. point.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 4. kvartal 2008 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne og udkommer den 19. februar 2008. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
16. februar 2009
LÆS MERE
Statistik Nyt - printvenlingTabel 1 (Ændring i Timefortjenesten)Tabel 2 (Effekter af fritvalgsordninger)