Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. marts 2009 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om

Høringssvar på lovforslag om sammenlægning af ankenævn

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Ledernes Hovedorganisation (LH) og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) er blevet anmodet om at afgive et høringssvar på lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.fl. (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge m.m.).

DA, LH og SALA afgiver herved høringssvar på den del af lovforslaget, der handler om sammenlægning af ankenævnene. Den del af lovforslaget, der handler om finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, afgiver organisationerne høringssvar på i forbindelse med høringen af Beskæftigelsesrådet. Der henvises til det høringssvar, der samtidigt er afgivet gennem Beskæftigelsesrådet.

DA, LH og SALA kan støtte, at Arbejdsmarkedets Ankenævn lægges sammen med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

DA, LH og SALA finder dog, at hensynet til at sikre habilitet i Ankenævnet er blevet udmøntet på en uhensigtsmæssig måde.

På den ene side er Kommunernes Landsforening medlem af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. KL vil i stort omfang skulle bidrage til at træffe afgørelser i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, som i første instans er truffet af KL’s medlemmer - kommunerne.

På den anden side giver udkastet til lovforslag ikke mulighed for, at medlemmer, suppleanter eller tilforordnede i Beskæftigelsesrådet og Rådet for Voksen- og Efteruddannelse er medlem af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Disse medlemmer rådgiver alene ministeren i spørgsmål, som hører under disse råd, og som også kan blive genstand for sager i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Det fremgår videre af bemærkningerne til lovforslaget, at det vil være naturligt, at KL deltager i Beskæftigelsesudvalget på grund af den kommende kommunale finansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, således at kommunerne fremover vil have en interesse i de afgørelser, der skal træffes i udvalget. I forhold til habiliteten i det fremtidige udvalg virker dette ikke helt logisk, særligt set i lyset af, at der modsat ikke kan udpeges medlemmer til udvalget, der er valgt eller ansat i en arbejdsløshedskasse eller en brancheorganisation for arbejdsløshedskasser.

Såfremt ministeren vil fastholde KL som medlem af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, så bør det også sikres, at medlemmer af Beskæftigelsesrådet og Rådet for Voksen- og Efteruddannelse kan udpeges som medlemmer af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Lovforslaget er i den nuværende form ulogisk på dette punkt.

Sammenlægningen af de nuværende ankenævn i kombination med kravet om ikke at måtte være medlem af Beskæftigelsesrådet og Rådet for Voksen- og Efteruddannelse giver DA, LH og SALA praktiske problemer med at kunne udpege medlemmer til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, som har den nødvendige ekspertise.

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
5. marts 2009