Regionalt nyhedsbrev 2/2009

Referat af LBR konferencen den 3. februar

Omkring 100 arbejdsgiverrepræsentanter fra RBR og LBR deltog i årets RBR/LBR-konference, der blev holdt den 3. februar 2009 i København.

Konferencen var i år bygget op omkring følgende 4 temaer:

  1. LBR status for 2008
  2. Beskæftigelsesindsatsen – ændrede konjunkturer
  3. Beskæftigelsesindsatsen i 2010
  4. Et kommunalt forankret beskæftigelsessystem

Ad 1) Der var ingen bemærkninger til DA’s LBR-status for 2008. Arbejdsgiverrepræsentanter fra LBR Frederiksberg, Svendborg og Slagelse supplerede status med en kort orientering om arbejdsgiverindsatsen i disse 3 LBR.

Ad 2) Regionsdirektør Palle Christiansen fra Beskæftigelsesregion Midtjylland fremhævede i sit indlæg bl.a., at hovedudfordringerne for beskæftigelsessystemet i den aktuelle og kommende konjunktursituation vil være at undgå marginaliseringer, at få de unge over i det ordinære uddannelsessystem, at få en mere differentieret diskussion i forhold til, hvordan ungegrupper ser ud, at få flyttet ledige til områder med gode jobmuligheder (det offentlige og serviceområdet), at få reduceret antallet af kortuddannede, og at få udarbejdet en strategi for opkvalificering både regionalt og lokalt.

Ad 3) Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (CHF) skitserede de centrale beskæftigelsesmål for 2010 og understregede bl.a. betydningen af at undgå udstødning af de svageste grupper i en periode med faldende beskæftigelse og stigende ledighed. Derudover omtalte CHF kommunaliseringen af beskæftigelsessystemet. Det enstrengede system ville efter hans opfattelse give mulighed for en øget effektivisering af indsatsen, og det ville fortsat være muligt at opretholde en effektiv central og regional styring. Arbejdet i LBR ville blive ”politiseret” ved at gøre borgmester eller udvalgsformand til ”født formand” for LBR.

Ad 4) Rådmand Gert Bjerregaard, Aarhus og borgmester Erik Sørensen, Frederikshavn, orienterede om de to kommuners forventninger i kommunaliseringen af beskæftigelsessystemet. Næstformand i LO, Lizette Risgaard supplerede med at give udtryk for LO’s betænkeligheder i forhold til det kommunale beskæftigelsessystems evne til at løfte opgaverne for de forsikrede ledige i en situation med stigende ledighed.

RBR/LBR-konferencen 2010 holdes tirsdag den 2. februar – ligeledes i København.

Om brug af de særlige LBR-midler

På konferencen blev der spurgt til retningslinjer for brug af de særlige LBR-midler.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udgivet en Vejledning samt et notat med spørgsmål og svar om brug af LBR-midlerne. Endvidere udmelder ministeren hvert år et indsatsområde for anvendelse af LBR-midlerne, som for 2010 vedrører udsatte grupper og sygefraværsindsatsen.

Det fremgår af styrelsens vejledning, at formålet med midlerne er at iværksætte lokale initiativer i forhold til svage ledige, eksempelvis personer på kanten af arbejdsmarkedet. Der er temmelig vide rammer inden for dette overordnede formål, idet midlerne bl.a. kan anvendes til at udvikle samarbejdet med virksomheder, efteruddannelse af medarbejdere samt evaluering og formidling. LBR kan ikke selv ansætte medarbejdere, men LBR-midlerne kan bruges til, at kommunen ansætter en medarbejder til at gennemføre en konkret aktivitet eller et konkret projekt inden for det overordnede formål.

Styrelsen skriver, at midlerne ikke må anvendes til finansiering af kommunal drift, sekretariatsbetjening af LBR eller honorar til LBR-medlemmer. Endelig anføres det, at det er LBR’s opgave at føre tilsyn med midlerne ved at sikre, at der ligger en evaluering og regnskab for midlerne i forbindelse med aktiviteternes afslutning.

DA anbefaler, at LBR-midlerne bruges til tidsbegrænsede projekter til at udvikle jobcenterets kontakt til og samspil med virksomhederne.

Kort om de økonomiske arbejdsmøder den 5. og 20. februar

Den 5. og den 20. februar holdt statsministeren sammen med tre ministerkollegaer to såkaldte økonomiske arbejdsmøder bl.a. med repræsentanter fra de regionale beskæftigelsesråd og virksomhedsledere. (Se links til baggrundsmateriale: 5. februar, 20. februar med rapport)

Formålet med møderne var at få en helt aktuel viden om den økonomiske situation i Danmark. DA havde i den forbindelse skrevet til arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR og havde modtaget en række forslag, som blev videreformidlet til de regionale deltagere i møderne.

DA mener, at det er positivt, at statsministeren inddrager rådene i beskæftigelsessystemet som led i en vurdering af den økonomiske og beskæftigelsespolitiske situation i Danmark. Og det var efterfølgende meldingen fra både statsministeren og de øvrige deltagere, at møderne havde været nyttige og konstruktive.

Lovforslagene og høring om det enstrengede beskæftigelsessystem i FAU

Folketingets arbejdsmarkedsudvalg (FAU) holdt den 25. februar en høring om regeringens beslutning om at overdrage den statslige del af beskæftigelsesindsatsen til kommunerne fra august 2009. Det er en beslutning, som DA er meget kritiske overfor. For det første er der intet analytisk belæg for, at kommunerne kan løfte indsatsen, for det andet er der risiko for, at beskæftigelsesindsatsen vil miste et landsdækkende perspektiv og fortabe sig i 91 forskellige lokale dagsordner, og for det tredje er der risiko for, at beskæftigelsesindsatsen vil blive nedprioriteret i forhold til mere traditionelle lokalpolitiske udgiftsområder.

Ved høringen var der indlæg fra DA, LO og en række forskere, som alle var skeptiske over for regeringens beslutning. LO og DA har foreslået en 22 punktsplan til regeringen i forbindelse med det politiske kompromis i december.

Brev til LBR om rettidighed

De regionale beskæftigelsesråd har i begyndelsen af marts sendt et brev til de lokale beskæftigelsesråd om jobcentrenes rettidighed over for de ledige. Det er beskæftigelsespolitisk fornuftigt, at jobcentrene afholder samtaler og aktivering inden for de i loven foreskrevne frister. Forsøgene med ”Hurtigt i gang” viser, at en hyppig og tidlig kontakt fremmer beskæftigelsen for ledige. DA vil opfordre til, at brevet drøftes i LBR, og at jobcenteret anviser en plan for at få rettet op på rettidigheden. Det er vigtigt at aftale en dato for opfølgning.

Møder til forberedelse af beskæftigelsesplan 2010

Som led i forberedelsen af arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2010 afholder DA i løbet af marts og april 2009 en række møder med arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR’erne i regionen. Vi håber, at så mange som mulig kan deltage i møderne, hvor vi bl.a. vil gennemgå DA’s synspunkter på jobcentrenes indsats for 2010 og i øvrigt drøfte status for LBR-arbejdet.

Endvidere holder beskæftigelsesregionen den 24. april 2009 i Falkoner Centret på Frederiksberg den årlige beskæftigelseskonference bl.a. for LBR-medlemmer om indsatsen for 2010.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
20. marts 2009