Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. april 2009 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

AMVAB-opdatering 2008

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) skal hermed give et teknisk høringssvar på AMVAB opdateringen på Beskæftigelsesministeriets (BM) område.

Det er med glæde, at vi kan konstatere, at erhvervslivet nu så småt er begyndt at kunne spore lettelser her og vi ser frem til, at der snarest vil komme forslag til regelforenklinger, der vil betyde betydelige lettelser for erhvervslivet – bl.a. som følge af indførelse af eIndkomst.

I indledningen til AMVAB rapporten nævnes det, at:

”Fra og med denne AMVAB-opdatering inkluderes initiativer, der letter virksomhedernes interne administration, i AMVAB-målingerne, da de som øvrige administrative lettelser frigør ressourcer i virksomhederne og dermed medvirker til at skabe vækst og beskæftigelse”.

I denne forbindelse har vi behov for at pege på, at selv om der f.eks. er opnået lettelser på 179 mio. ved bl.a. at fjerne pligten til, at arbejdsgiver skal føre protokol, ligger byrden reelt i vid udstrækning hos arbejdsgiveren, idet sådanne forhandlingerne typisk kræver det.

Vi har noteret os, at det – på tværs af ministerierne – er blevet besluttet, at målingerne skal baseres på digitale løsninger, såfremt der findes en sådan på området. Dette er også en rimelig betragtning at lægge til grund, så længe det vil betyde en lettelse for virksomhederne, hvis de benyttede en sådan adgang.

Det gælder imidlertid ikke på syge- og barselsområde, hvor de større virksomheder fravælger den digitale adgang, til fordel for egne udviklede it-løsninger, som så til gengæld kræver medarbejderunderskrift m.v.

Først når det bliver muligt at filindberette via den planlagte SDPI-løsning – hvorved data fra løn- og fraværssystemerne vil kunne genbruges – vil der reelt være tale om den målte lettelse på syge- og barselsområdet. I henhold til planerne vil en sådan løsning ikke kunne forventes at være tilgængelig før 2010.

Inden for samme lovgivning, står vi endvidere tvivlende over for, om der virkelig kan forventes de målte lettelser. Blot som eksempel kan nævnes, at målingerne omkring ”Identifikation af virksomhed og medarbejderen” i begge tilfælde er sat til 0, til trods for, at der altid skal indtastes et CVR nummer og ikke mindst, skal der indtastes et korrekt CPR nummer på den pågældende medarbejder.

Endvidere vil byrderne omkring indtastning af lønoplysninger, timetal og ændringer af disse være de samme, uanset om der er tale om manuel eller digital løsning. En anden lettelse der er taget til indtægt, er at virksomhederne ikke længere selv skal forestå selve beregningen af sygedagpengenes størrelse, da beregningen er integreret i den digitale løsning. Denne lettelse kan vi ikke genkende, og som udgangspunkt er der ikke forskel på før og nu, hvad angår sådanne beregninger.

Når det så er sagt, er det vores generelle indtryk, at de virksomheder der med fordel kan benytte den digitale indberetning, er meget glade for denne mulighed, da den give mange fordele.

DA kan konstatere, at langt den væsentligste del - nemlig 58 pct. – af virksomhedernes samlede administrative omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område relaterer sig til arbejdsmiljølovgivningen. Udviklingen i årene 2001-2008 viser endvidere på dette område et meget beskedent fald på 0,9 pct. Der er således et betydeligt ”lettelsespotentiale” på arbejdsmiljøområdet.

DA finder det i den forbindelse særdeles skuffende, at der på ministerområdet kun i meget beskedent omfang er blevet arbejdet med de 25 konkrete forenklingsforslag, som forenklingsgruppen på arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet kom med i 2006.

DA har set frem til at modtage AMVAB målingen inden for Skatteministeriets område, og ikke mindst inden for eIndkomst. Vi må imidlertid notere os, at der ikke vil blive fremsendt en AMVAB opdatering på eIndkomst, før til næste år.

I de beregninger bør det indgå, at der er tale om, at virksomhederne skal indberette langt flere oplysninger til eIndkomst, end dem der i sin tid lå til grund for målingerne. Dette har ikke mindst været en medvirken årsag til, at mange virksomheder og lønsystemudbydere, har haft et endog meget travlt 2007/2008, og at der – selv om der spores mere stabilitet på området – stadig er begyndervanskeligheder og uafklarede uhensigtsmæssigheder i opbygningen og håndteringen af eIndkomst.

DA ser frem til de betydelige lettelser, der nødvendigvis må følge i kølvandet af denne betragtelige nye byrde. Her bliver udfordringen primært at tilpasse den eksisterende lovgivning til eIndkomst – og ikke omvendt.

Som en afsluttende bemærkning kan det oplyses, at det på side 141 er oplyst, at skattemappen kan erstatte de papirbaserede lønseddelsoplysninger for de ansatte, hvilket ikke er korrekt, idet oplysningerne der indberettes til eIndkomst, ikke er så detaljerede, så dette vil være en mulighed.

KONTAKT
Publiceret:
24. april 2009