Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. maj 2009 svaret Skatteministeriet i sagen om

Skatteministeriets AMVAB opdatering 2008

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) skal hermed give høringssvar på den del af AMVAB-opdateringen, der vedrører den skattepligtige indkomst.

Vi har noteret os, at det er blevet besluttet, at målingerne skal baseres på digitale løsninger, såfremt der findes en sådan på området. I den anledning har vi behov for at oplyse, at en digital lønseddel endnu ikke kan benyttes af alle virksomheder, alene fordi mange lønsystemudbydere endnu ikke har en sådan løsning klar.

En digital lønseddel er endvidere også forbundet med udgifter til software samt løbende udgifter pr. dokument. De sidste priser, vi har hørt nævnt, er fra april 2008, hvor oprettelsen beløb sig til kr. 5.188,- og udgiften pr. person pr. lønkørsel beløb sig til kr. 2,28. Ud fra disse oplysninger vil det ikke være korrekt at tage hele udgiften til oplysningspligten til indtægt.

Som nævnt i vores tidligere høringssvar, ser vi frem til målingerne på indkomstregistret, idet der er tale om, at virksomhederne skal indberette langt flere oplysninger til eIndkomst, end dem der i sin tid lå til grund for målingerne. Dette har ikke mindst været en medvirkende årsag til, at mange virksomheder og lønsystemudbydere har haft et endog meget travlt 2007/2008, og at der – selv om der spores mere stabilitet på området – stadig er begyndervanskeligheder og uafklarede uhensigtsmæssigheder i opbygningen og håndteringen af eIndkomst. DA ser frem til de betydelige lettelser, der nødvendigvis må følge i kølvandet af denne betragtelige nye byrde. Her bliver udfordringen primært at tilpasse den eksisterende lovgivning til eIndkomst – og ikke omvendt.

Som en afsluttende bemærkning kan det oplyses, at det på side 5 er oplyst, at skattemappen giver virksomhederne en hurtig adgang til og oversigt over deres skatteoplysninger og som kan erstatte de papirbaserede lønseddelsoplysninger for de ansatte. Dette er ikke korrekt. Oplysningerne der indberettes til eIndkomst, er ikke så detaljerede, så dette vil være en mulighed.

KONTAKT
Publiceret:
13. maj 2009