StrukturStatistik 2008

  • Detaljeret lønstatistik for året 2008

Denne Statistik-Nyt sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2008.

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 693.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere 624.000, hvoraf 278.000 er funktionærer, mens 346.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca. 68.000 lønmodtagere.

Lønfordeling

Fordelingen af de enkelte lønmodtageres fortjeneste er vist i figuren nedenfor. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime.

Fortjenesten ekskl. genetillæg omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager som led i ansættelsesforholdet bortset fra genebetalinger. Fortjenesten ekskl. gene påvirkes af ændringer i bl.a. betalinger ved ferie og feriefridage, arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, fraværsbetalinger og personalegoder. Endvidere påvirkes fortjenesten af ændringer i uregelmæssige betalinger, f.eks. bonus.

For alle lønmodtagere under ét ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste omkring 200 kr. Medianlønnen er 213,77 kr. pr. time, og den gennemsnitlige timefortjeneste er 234,79 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 173,58 kr. (nedre kvartil) og 267,29 kr. (øvre kvartil).

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2008 følger samme metode og systematik som tidligere års StrukturStatistik. Lønniveauerne i StrukturStatistikken afspejler den underliggende populations sammensætning, og derfor skal sammenligning af lønniveauer mellem år foretages med forsigtighed.

I 2006 blev lønbegrebet beregnet betaling introduceret i DA's webbaserede udtræksværktøj NetStat Løn med henblik på at tilbyde brugerne af statistikken et smallere lønbegreb svarende til lønnen på lønsedlen. Beregnet betaling indeholder lønmodtagerens grundløn, funktions- og kvalifikationsbestemte tillæg samt eget pensionsbidrag. Beregnet betaling publiceres nu også i StrukturStatistik 2008 som en del af de tabeller, der beskriver arbejdsomkostningernes sammensætning.

Tabellerne, som beskriver arbejdsomkostningernes sammensætning, er desuden ændret i forhold til StrukturStatistik 2007, idet lønbegrebet ferie- og SH-betalinger er ændret til ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger. Ændringen afspejler, at fritvalgskonto og særlig opsparing inden for en række overenskomstområder pr. 1. januar 2008 har afløst SH-ordningen. Fritvalgskontoen og særlig opsparing blev introduceret i 2007, og udbetalinger fra ordningerne indgik også i StrukturStatistik 2007, hvor ordningerne dog var inkluderet i smalfortjenesten. For lønmodtagere, som i 2007 var omfattet, udgjorde betalingerne fra ordningerne typisk godt 0,4 pct. af den ferieberettigende løn. Der er korrigeret for dette ved beregningen af stigningstakter for smalfortjenesten.

Pr. 1. januar 2008 blev Dansk Branchekode 2003 erstattet af en ny brancheklassifikation, Dansk Branchekode 2007, og StrukturStatistik 2008 publiceres derfor efter Branchekode 2007. Introduktionen af Dansk Branchekode 2007 har givet anledning til at revidere DA Statistiks grupperinger af brancher, og i StrukturStatistik 2008 findes nu en opdeling på tre hovedbrancher og 34 delbrancher. Revisionen af branchenomenklaturen har betydet, at en del virksomheder har fået nye branchekoder og i forhold til StrukturStatistik 2007 dækker nogle brancher i StrukturStatistik 2008 nu andre virksomheder. Beregningen af årsstigningstakter for de enkelte branchegrupperinger påvirkes ikke af, at der er virksomheder, som har skiftet branche, idet beregningen tager afsæt i en antagelse om, at virksomhederne har haft samme branche i 2007, som de har i 2008.

Arbejdsomkostningernes sammensætning

Lønmodtagerne er opdelt i tre grupper, nemlig (1) almindelige lønmodtagere, (2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar og (3) elever og unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene er grundlæggende forskellige for de tre grupper. Arbejdsomkostningernes sammensætning for de tre lønmodtagergrupper og for ansættelsesvilkår er vist i tabellen side 3. Det fremgår, at den altovervejende del af virksomhedernes arbejdsomkostninger består af lønmodtagernes fortjeneste.

Virksomhedens arbejdsomkostninger udgør i gennemsnit i alt 247,69 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,74 kr. til øvrige arbejdsomkostninger, mens genetillæg udgør 6,17 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 234,79 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær mv. 6,90 kr., ferie-, fritvalg og søgnehelligdage 30,27 kr., personalegoder 1,77 kr., mens lønmodtagers og arbejdsgivers pensionsbidrag udgør 27,88 kr.

Lønomkostningernes udvikling

DA's KonjunkturStatistik følger den aktuelle udvikling i lønomkostningerne inden for DA-området.

I KonjunkturStatistikken er sammensætningen af timefortjenesten lidt anderledes end i StrukturStatistikken, bl.a. indgår genebetalinger i KonjunkturStatistikkens lønbegreb, mens uregelmæssige betalinger ikke indgår.

Der er senest offentliggjort tal for 4. kvartal 2008 og DA's KonjunkturStatistik for 1. kvartal 2009, der viser de nyeste lønstigningstakter, offentliggøres den 29. maj 2009.

I StrukturStatistikken steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2007 til 2008 med 4,6 pct. for voksne. En del af stigningen i fortjenesten skyldes lønreguleringer, ændringer i pensionsbetalinger og i uregelmæssige betalinger m.v. Således udgjorde stigningen i pensionsbetalinger 0,8 pct.point af stigningstakten på 4,6 pct., mens stigningen i ferie-, fritvalg og SH-betalinger udgjorde 0,7 pct.point, Stigningen i uregelmæssige betalinger og stigningen i personalegoder udgjorde begge 0,1 pct.point. Stigningen i den gennemsnitlige fortjeneste var 0,5 pct.point højere i 2008 i forhold til 2007, jf. tabellen side 7.

Virksomhedernes arbejdsomkostninger ekskl. genetillæg steg med 4,5 pct. fra 2007 til 2008. Stigningen i arbejdsomkostningerne var dermed lavere end stigningen i fortjenesten. Dette afspejler bl.a., at der i 2008 var større refusioner for udgifter til elever og til løn under sygdom, barsel mv., og samtidig faldt bidragene til AES og barselsfonde. Også finansieringsbidraget og virksomhedernes rekrutteringsomkostninger faldt. Bidragene til bl.a. oplysnings- og uddannelsesfonde og AER steg.

Lønudviklingen i StrukturStatistikken afspejler dels ændringer for de lønmodtagere, som indgår i statistikken i både 2007 og 2008 og dels ændringer i populationens sammensætning inden for identiske virksomheder, jf. afsnittet “Metode”.

Metode

I beregningerne af lønudviklingen indgår kun voksne lønmodtagere beskæftiget på virksomheder, der har indberettet til statistikken i både 2007 og 2008. Derved undgås tilfældige variationer som følge af ændringer i statistikkens dækningsgrad.

Lønudviklingen afspejler dermed dels ændringer i lønnen for den enkelte lønmodtager, som indgår i statistikken i både 2007 og 2008, og dels ændringer i populationens sammensætning ved til- og afgange af lønmodtagere på identiske virksomheder.

Ændringer i populationens sammensætning kan have mange årsager og kan komme til udtryk på mange måder. For eksempel forlader ældre medarbejdere arbejdsmarkedet, og unge med kortere erhvervserfaring kommer til. Konjunkturerne, og dermed beskæftigelsen, varierer henover brancher, regioner og arbejdsfunktioner.

Yderligere offentliggørelse

I elektronisk bogform foreligger statistikken medio juni 2009.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. maj 2009
LÆS MERE
Tabel 1 - Arbejdso­mkost-ningernes sammensætningTabel 2 - Arbejdso­mkost-ningernes sammensætningTabel 3 - Den årlige lønudviklingStrukturStatistik 2008 - Printvenlig