Lønstatistik 1. kvartal 2009

  • Løn inkl. pension m.v. steg 4,3 pct. på årsbasis

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 4,3 pct. fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i betalinger til fritvalgsordninger m.v. 0,2 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 1,0 pct.point. Genebetalinger faldt med 0,1 pct.point.

Lønudviklingen på 4,3 pct. i 1. kvartal 2009 er på niveau med 4. kvartal 2008, hvor stigningen var 4,2 pct. Statistikken for 1. kvartal afspejler ikke resultatet af de igangværende lokale lønforhandlinger.

Årsstigningstakten for arbejdere steg fra 4,1 pct. i 4. kvartal 2008 til 4,2 pct. i 1. kvartal 2009. For funktionærer var årsstigningstakten uændret på 4,3 pct. i 1. kvartal 2009. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren på herunder.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten 3,7 pct, inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstig-ningstakten 3,9 pct. og inden for serviceprægede erhverv 4,8 pct., jf. tabel 1 i Læs mere boxen.

Udviklingen i lønomkostningerne er målt ved lønmodtagernes fortjeneste opgjort pr. præsteret arbejdstime.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkost-ninger faldt svagt med knap 0,1 pct. af de samlede arbejdsomkostninger fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009.

På den ene side stiger de øvrige arbejdsomkostninger pga. et højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), en mindre stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), en udvidelse af arbejdsgiverperioden ved sygedagpenge til også at omfatte 16.-21. sygedag samt en udvidelse fra 2 til 3 arbejdsgiverbetalte G-dage. Derudover er der bidrag fra indførelsen af kompetenceudviklingsfonde fra overenskomst-aftalerne i foråret 2007.

I modsat retning trækker en nedsættelse af finansieringsbidraget til ATP for personer der ikke er i arbejde samt en suspension af bidraget til DA-barsel i perioden 3. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 4,2 pct. fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009.

Dansk Branchekode 2007

DA’s KonjunkturStatistik er fra og med 1. kvartal 2009 opgjort efter den ny branche-nomenklatur, Dansk Branchekode 2007. Introduktionen af DB07 har givet anledning til at revidere DA Statistiks gruppering af brancher. Der er derfor indført nye delbrancher i KonjunkturStatistikken og i DA's øvrige statistikker. Den nye brancheinddeling har betydning for beregning af stigningstakterne. Til dette nyhedsbrev har DA Statistik derfor udarbejdet et særskilt bilag vedrørende brancheinddelingen, der er placeret i Læs mere boxen.

Fritvalgsordninger

Effekten af fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området på årsbasis var 0,2 pct.point i 1. kvartal 2009. Effekten er størst for arbejdere (0,2 pct.point) og mindst for funktionærer (0,1 pct.point), jf. tabel 2 i Læs mere boxen.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 1. kvartal 2009 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne og udkommer den 9. juni 2009. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
29. maj 2009
LÆS MERE
Statistik Nyt - printvenligTabel 1 (Ændring i Timefortjenesten)Tabel 2 (Effekter af fritvalgsordninger)Implementering af Dansk Branchekode 2009