Arbejdsulykker 2008

  • Ulykkesfrekvensen er faldet

Hovedresultater

DA’s statistik over Arbejdsulykker 2008 viser, at ulykkesfrekvensen er faldet markant i forhold til sidste år, jf. nedenstående figur. Ulykkesfrekvensen, der måler antallet af arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer, er faldet fra 31,8 i 2007 til 25,1 i 2008, jf. figur.

Ulykkesfrekvensen steg lidt inden for hovedbranchen handel, transport- og servicevirksomhed, mens den faldt inden for de to øvrige hovedbrancher. Inden for fremstillingsvirksomhed faldt den fra 32,7 i 2007 til 25,7 i 2008 og inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt ulykkesfrekvensen fra 33,3 i 2007 til 23,2 i 2008. Inden for handel, transport- og servicevirksomhed steg ulykkesfrekvensen fra 24,7 i 2007 til 24,8 i 2008, jf. tabel.

Fraværet inden for DA-området som følge af arbejdsulykker var i 2008 på 3,0 timer pr. 1.000 arbejdstimer, hvilket er et fald i forhold til 2007, men svarer til niveauet før 2007.

Fraværsfrekvensen faldt inden for alle tre hovedbrancher fra 2007 til 2008. Faldet var størst inden for bygge- og anlægsvirksomhed, hvor fraværsfrekvensen faldt fra 4,8 i 2007 til 2,9 i 2008 – jf. tabel.

I 2008 var det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage pr. ulykke inden for DA-området 12,1 dage, hvilket er et fald på 1,1 dag i forhold til 2007.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 311 virksomheder. Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 61.500 fuldtidsansatte arbejdere.

Metode og begreber

DA’s statistik over arbejdsulykker omfatter arbejdere. Der er kun medtaget ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede arbejdstimer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2008 samt tabte arbejdsdage i 2008 på grund af ulykker indtruffet i 2007. Tabte arbejdsdage i 2008 som følge af ulykker indtruffet i 2007 indgår dog udelukkende i den totale opgørelse, samt i opgørelserne pr. branche, da disse oplysninger kun indsamles på virksomhedsniveau.

Forskydninger mellem brancher

En del af ændringerne som sker fra år til år skyldes en varierende deltagelse i statistikken inden for de enkelte brancher. De præsterede timer for arbejdere på de virksomheder, som har deltaget i statistikken over arbejdsulykker i årene 2006-2008, fordelt efter branche, fremgår af tabellen ”Procentvis fordeling af præsterede timer, arbejdere”. Til sammenligning vises fordelingen af præsterede arbejdstimer for arbejdere i DA’s StrukturStatistik for året 2008. Det fremgår af tabellen, at fordelingen på brancher i statistikken for arbejdsulykker i 2008 afviger en del fra fordelingen på brancher i DA’s StrukturStatistik for året 2008. Samtidig fremgår det af tabellen, at den relative andel af præsterede arbejdstimer for arbejdere ændrer sig over årene for de virksomheder, som har deltaget i statistikken i 2006-2008.

Forskydningerne mellem delbrancherne gør det således relevant at se på beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder (virksomheder, som var deltager i statistikken i både 2007 og 2008). Tendenserne inden for de tre hovedbrancher er stort set i overensstemmelse med tabellen Hovedresultater. Dog er ulykkesfrekvensen for handel, transport- og servicevirksomhed højere for identiske virksomheder. For identiske virksomheder er ulykkesfrekvensen for hele DA 26,6. Fordelt på de tre hovedbrancher er ulykkesfrekvenserne hhv. 26,6 for fremstillingsvirksomhed, 24,2 for bygge- og anlægsvirksomhed og 29,0 for handel-, transport- og servicevirksomhed.

Yderligere oplysninger

De detaljerede resultater vil blive bragt i publikationen Arbejdsulykker 2008 (pdf), som forventes at udkomme fredag d. 24. juli 2009. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art.

Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA’s forlag på e-mail daforlag@da.dk.

LÆS MERE
Statistik-Nyt - PrintvenliTabeller