LønStatistik 2. kvartal 2009

  • Stærkt aftagende lønudvikling
  • - fra 4,3 til 2,8 pct. årligt
  • Særlig markant fald for arbejdere

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 2,8 pct. fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i betalinger til fritvalgsordninger m.v. 0,2 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,8 pct.point. Genebetalinger faldt med 0,4 pct.point.

Lønudviklingen i 2. kvartal 2009 er dermed faldet betydeligt i forhold til 1. kvartal 2009, hvor årsstigningen var 4,3 pct. Den lave lønstigningstakt i 2. kvartal 2009 skal blandt andet ses i sammenhæng med senere afsluttede lokale lønforhandlinger end i tidligere år.

Årsstigningstakten for arbejdere faldt fra 4,2 pct. i 1. kvartal 2009 til 2,2 pct. i 2. kvartal 2009. For funktionærer var årsstigningstakten på 3,4 pct. i 2. kvartal 2009, hvor den i 1. kvartal 2009 var 4,3 pct. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren herunder.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten 2,3 pct, inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 2,4 pct. og inden for serviceprægede erhverv 3,2 pct.

Udviklingen i lønomkostningerne er målt ved lønmodtagernes fortjeneste opgjort pr. præsteret arbejdstime.

Der offentliggøres hverken kvartals- eller årsstigningstakter for hovedarbejdsfunktionen kontorarbejde i 2. kvartal 2009, idet statistikken for denne gruppe ikke opfylder DA’s præcisionskrav. Usikkerheden på stigningstakterne for kontorarbejde er forårsaget af diversiteten i stigningstakternes fordeling i datagrundlaget. Som illustreret i figuren med fordelinger af individuelle stigningstakter for kontorarbejde – se ’Læs mere’-boksen - har fordelingen af individuelle årsstigningstakter for 2. kvartal 2009 to toppe, hvilket bidrager til at øge usikkerheden på estimatet. Til sammenligning er fordelingen af individuelle stigningstakter for kontorarbejde for 2. kvartal 2008 også vist i samme figur.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med knap 0,1 pct. af de samlede arbejdsomkostninger fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009. De øvrige arbejdsomkostninger stiger pga. et højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), en mindre stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets erhvervssyg domssikring (AES), en udvidelse af arbejdsgiverperioden ved sygedagpenge til også at omfatte 16.- 21. sygedag samt en udvidelse fra 2 til 3 arbejdsgiverbetalte G-dage. Derudover er der bidrag fra indførelsen af kompetenceudviklingsfonde fra overenskomstaftalerne i foråret 2007. I modsat retning trækker en nedsættelse af finansieringsbidraget. De samlede arbejdsomkostninger steg således med 2,9 pct.

Fritvalgsordninger

Effekten af fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området på årsbasis var 0,2 pct.point i 2. kvartal 2009. Effekten er størst for arbejdere (0,2 pct.point) og mindst for funktionærer (0,1 pct.point), jf. tabellen med effekter af fritvalgsordninger i ’Læs mere’-boksen.

Dansk Branchekode 2007

DA’s KonjunkturStatistik er fra og med 1. kvartal 2009 opgjort efter den ny branchenomenklatur, Dansk Branchekode 2007. Introduktionen af DB07 har givet anledning til at revidere DA Statistiks gruppering af brancher. Der er derfor indført nye delbrancher i KonjunkturStatistikken og i DA's øvrige statistikker. Den nye brancheinddeling har betydning for beregning af stigningstakterne. Til dette nyhedsbrev har DA Statistik derfor udarbejdet et særskilt bilag vedrørende brancheinddelingen.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 2. kvartal 2009 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne og udkommer den 21. august 2009. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
17. august 2009
LÆS MERE
Statistik Nyt - PrintvenligTabel 1 (ændring i timefortjenesten)Tabel 2 - (effekter af fritvalgsordninger)Figur (individuelle fordelinger af stigningstakter for kontorarb­ejde)Impl­ementering af Dansk Branchekode 2007Dekomponering