Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. august 2009 svaret Økonomi- og Erhvervsministeriet i sagen om

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige)

Med henvisning til Økonomi- og Erhvervsministeriets mail af den 8. juli 2009 sender Dansk Arbejdsgiverforening (DA) hermed bemærkninger til det fremsendte lovforslag. DA's bemærkninger vedrører alene forslagene til ændringer af love på Beskæftigelsesministeriets område, som omhandler anmeldelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

DA støtter, at virksomhedernes kommunikation med offentlige myndigheder i videst muligt omfang sker digitalt, såfremt de digitale løsninger udformes på en sådan måde at det skaber lettelser for virksomhederne. Dette gælder således også for anmeldelse af arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser. Ligeledes støtter DA forslaget om, at Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen skal have mulighed for at dispensere fra kravet om digital anmeldelse i tilfælde, hvor virksomheder ikke har de fornødne forudsætninger for at kunne anmelde digitalt.

Væsentligt er det endvidere, at Beskæftigelsesministeren i regelsættet formulerer klare regler for, hvilke regler der måtte gælde i forbindelse med evt. it-nedbrud, som ville kunne forekomme såvel i virksomheden som hos de offentlige myndigheder.

Det er vigtigt, at virksomheder, som ikke allerede anmelder digitalt, bliver informeret om kravet, ligesom det er væsentligt, at virksomhederne orienteres i tilstrækkelig god tid til, at de kan forberede sig på den ændrede indberetningsform.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
23. august 2009