Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. september 2009 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høring over forslag til ændring af lov om værnepligtsorlov og orlov til FN-tjeneste m.v. samt andre love

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har følgende bemærkninger til Beskæftigelsesministeriets forslag til ændring af værnepligtsorlovsloven og orlov til FN-tjeneste m.v. samt andre love.

DA er enig med ministeriet i, at den forsvars- og sikkerhedspolitiske udvikling gennem de senere år har betydet, at behovet for at kunne trække på reservepersonel er øget markant, idet deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver er blevet en del af forsvarets opgaver.

DA støtter derfor, at værnepligtsorlovs lovens personkreds udvides, således at kvinder på værnepligtslignende vilkår, frivilligt hjemmeværnspersonel og andre grupper, der udsendes af forsvaret bl.a. befalingsmænd, konstabler, læger samt sygeplejersker omfattes af loven. Endvidere finder DA det formåls-tjenligt, at loven bringes i overensstemmelse med de ændringer, der er sket på området, herunder at værnepligten som hovedregel er begrænset til fire måneder.

Som konsekvens af ovenstående vil den gruppe, der får en ret til orlov, blive udvidet i et vist omfang, hvilket DA ikke finder problematisk.

DA kan ligeledes tilslutte sig de ændrede varslingsregler.

Herudover har DA ingen bemærkninger

KONTAKT
Publiceret:
23. september 2009