FraværsStatistik 2008

  • Uændret sygefravær
  • Lille fald i det samlede fravær

Det samlede fravær på DA-området udgjorde i 2008 5,2 pct. af den mulige arbejdstid. Heraf udgjorde sygefravær 3,9 pct.point, jf. figuren nedenfor.

Fraværsprocenten er lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgjorde i 2008 6,1 pct., mens det udgjorde 4,4 pct. for funktionærer, jf. tabellen i Læs mere boksen.

For både arbejdere og funktionærer er fraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær var 5,3 pct. for mandlige arbejdere og 8,8 pct. for kvindelige arbejdere. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 4,5 og 6,4 pct.point.

For funktionærer var det samlede fravær 2,7 pct. for mænd og 7,0 pct. for kvinder. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 2,2 og 3,8 pct.point.

Udviklingen i fravær

Sygefraværet på DA-området er samlet set uændret fra 2007 til 2008. For både kvindelige og mandlige arbejdere faldt sygefraværet med mellem 0,1 og 0,3 pct.point i forhold til 2007, mens sygefraværet for mandlige funktionærer steg med 0,1 pct.point. Sygefraværet for kvindelige funktionærer er uændret.

Fravær på grund af børns sygdom er også uændret totalt set, men falder for arbejdere og kvindelige funktionærer med 0,1 pct.point. Fravær som følge af arbejdsulykker er uændret for alle grupper.

Barselsfraværet er uændret totalt set, men steg med 0,1 pct.point for kvindelige arbejdere, og steg tilsvarende for arbejdere under ét.

Det samlede fravær faldt med 0,1 pct. point fra 2007 til 2008, og det kan henføres til et tilsvarende fald i andet fravær. For kvindelige arbejdere og kvindelige funktionærer faldt andet fravær med 0,1 pct.point. Det samlede fravær faldt for alle grupper bortset fra for mandlige funktionærer.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage.

I FraværsStatistik 2008 indgår i alt ca. 385.000 lønmodtagere på DA-området.

Datagrundlaget for årets FraværsStatistik er dermed større i forhold til sidste år på grund af bedre indberetninger fra virksomhederne,

Alle resultater for 2008 er sammenvejet på baggrund af antal helårsbeskæftigede i DA's StrukturStatistik 2008.

Læs mere om metoden i dokumentationen på DA's hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation (pdf) FraværsStatistik 2008 udkommer i uge 40 og indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger.

Statistikken (pdf) kan rekvireres af alle ved henvendelse til DA's forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24. Den koster 196,- kr. ekskl. moms.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
24. september 2009
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version