Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. september 2009 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., etablering af VEU-centre og centerråd m.v.

Dansk Arbejdsgiverforening er den 10. september 2009 blevet bedt om at give høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., etablering af VEU-centre og centerråd m.v.

Dansk Arbejdsgiverforening har følgende bemærkninger:

I forlængelse af trepartsaftalen af 12. oktober 2007 om en markant styrkelse af den erhvervsrettede VEU-indsats, og drøftelserne om bedre rammer for udbud af AMU har det centrale for arbejdsgiverne været at sikre kvalitet i udbuddet og at sikre, at udbudsgodkendelse samtidig betyder udbuds- og gennemførelsesforpligtelse – ”Non Tolerance princippet”.

I forbindelse med etableringen af VEU-centrene ligger det arbejdsgiverne på sinde at understrege, at VEU-centrenes rolle, som det fremgår af lovforslaget, alene er en koordinerende funktion i forhold til det virksomhedsopsøgende arbejde, behovsafdækning m.v., og hvor VEU-centrene fungerer som en indgang, hvor nye brugere og brugere med komplekse uddannelsesbehov kan henvende sig og at understrege, at der i lovforslaget ikke lægges op til begrænsninger i forhold til uddannelsesudbydernes ansvar og suverænitet omkring udbud af kurser og uddannelser.

Et eksempel på ovenstående er i § 9a, stk. 3, hvor VEU-centrene ikke kun skal afdække og koordinere, men ydermere iværksætte.

I § 9f, stk. 2 beskrives sammensætningen af centerrådet. I forbindelse med at centerrådenes medlemmer udgøres af én bestyrelsesrepræsentant, bør der tilsigtes paritet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i den samlede repræsentation.

I forbindelse med udbudsgodkendelse til et nærmere geografisk område, jf. § 16 stk. 1, er det vigtigt for arbejdsgiverne at tilkendegive et ønske om, at udmøntningen af den geografiske afgrænsning følges nøje med henblik på at følge, om dette skaber uhensigtsmæssigheder for leverancen af kurser og uddannelser i forbindelse med virksomhedernes efterspørgsel.

DA har bemærket, at finansieringen af VEU-centrene skal ske fra uddannelsesinstitutionernes tilskud. Finansiering via undervisningstilskuddet finder DA ikke acceptabelt, da det kan medvirke til at svække kvaliteten i voksenuddannelserne.

Med disse bemærkninger kan Dansk Arbejdsgiverforening tilslutte sig udkast til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
18. september 2009